Integritetsinformation för marknadsföringsaktiviteter och Epsons onlinebutik*

Senaste uppdatering december 2021

Din integritet är viktigt för Epson. I detta meddelande ger vi dig information om dina personuppgifter, som kund, som lagras i Epsons marknadsföringsdatabas, Epsons onlinebutiks databas och tillhörande system som är relaterade till Epsons centrala webbplats.

(Du behöver inte registrera dig eller lämna ut några personuppgifter för att kunna använda Epsons centrala webbplatser. För att registrera dig hos Epson behöver du bara uppge din e-postadress (plus en bekräftelse på att du är över 16 år). Alla andra informationsfält vid registrering är valfria).

Vilka personuppgifter Epson samlar in och lagrar
(Personuppgifter innebär alla uppgifter som är förknippade med en identifierad eller identifierbar levande person)

Epson lagrar (och kommer att lagra) personuppgifter som du väljer att lämna till Epson, inklusive uppgifter när du registrerar dig på Epsons webbplats(er) och i anslutning till Epsons kontakter med dig. Detsamma gäller för personuppgifter som samlas in genom cookies och andra liknande verktyg.

Dessa personuppgifter kan vara:

 • Identitets- och kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress och betalningsmetod.

 • Uppgifter från inköp: information som samlats in från Epsons egna systems om inköp (inklusive ofullständiga inköp) som du gjort via butikssidorna via deras webbplatser.

 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter: dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

 • Tekniska uppgifter: adress till internetprotokoll (IP-adress), dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, inställningar för tidzon och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.

 • Användningsuppgifter: information om hur du använder vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Epson Europe B.V. är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nederländerna.

Syftet med Epsons behandling av dina personuppgifter
(”Behandling” avser alla aktiviteter som Epson och/eller dess dotterbolag utför med dina personuppgifter)

A) För marknadsföringsaktiviteter

Det främsta ändamålet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter, som kund, är för att marknadsföra sina produkter genom att skicka direktreklam till dig (vanligtvis via e-post, telefon, SMS, push-meddelande) för att:

 • känna igen dig när du kontaktar oss

 • kontrollera dina inställningar så att du kan spara tid när du söker på vår webbplats

 • behandla dina förfrågningar om att delta i reklamkampanjer

 • övervaka och registrera telefonsamtal och skriftlig kommunikation med dig för kvalitetssäkrings- och efterlevnadsändamål och för att hantera dina klagomål och frågor

 • förstå vilka delar av Epsons webbplats och vilka produkter och tjänster du är mest intresserad av.

B) För Epsons onlinebutik

Det främsta ändamålet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter är för att utföra och registrera dina transaktioner (inklusive ofullständiga transaktioner) via Epsons onlinebutik. Det sekundära syftet inkluderar:

 • lagra dina specifika detaljer, preferenser och intressen så att du kan spara tid när du använder våra webbplatser igen, så att vi kan förstå vilka delar av Epsons webbplats och vilka produkter och tjänster som intresserar dig mest och för att skräddarsy erbjudanden till dig

 • analysera hur du och andra använt sig av Epsons webbplatser

 • övervaka och registrera alla former av kommunikation med dig för kvalitetssäkrings- och efterlevnadsändamål och för att hantera eventuella problem som lyfts fram vid dessa kommunikationstillfällen

Rättslig grund för lagring av dina personuppgifter

A) Berättigade intressen för marknadsföringsaktiviteter

Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för de berättigade intressen som Epson eller företag inom Epson-koncernen har av att genomföra marknadsaktiviteter.

B) Genomförande av ett avtal som gäller Epsons onlinebutik

Den rättsliga grunden för detta främsta ändamål, är att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig. Grunden för det sekundära ändamålet är att det är nödvändigt för de berättigade intressen som Epson eller företag inom Epson-koncernen har av att förstå sina marknader och kunder.

C) Särskilt samtycke från dig i andra fall

Om du väljer att lämna uppgifter utöver det som Epson kräver att du tillhandahåller är grunden för att behandla sådana uppgifter ditt samtycke som visas genom att du tillhandahåller dem frivilligt. Du har rätt att ta tillbaka det samtycket när som helst. Du kan göra det genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller ContactUsAboutYourData.

Som en del av behandlingen, kommer Epson att utföra en del automatiserad profilering och automatiserat beslutsfattande utifrån de uppgifter de har om dig för att göra information som presenteras för dig mer relevant för dina intressen.

Om Epson i framtiden vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål kommer de först att ge dig information om detta andra ändamål.

Om du har gett ditt samtycke till det, kommer Epson även att använda dina personuppgifter för att skicka elektronisk marknadsföringskommunikation till dig (normalt via e-post, telefon, SMS, push-meddelande) som kan inkludera:

 • genomföra undersökningar och be om din åsikt om våra produkter och tjänster

 • informera dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig

 • informera dig om kampanjer, t.ex. gåvor, tävlingar och prisdragningar.

 • marknadsanalys och kundprofilering

 • inbjudningar till evenemang

Den rättsliga grunden för detta är ditt specifika samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta ytterligare ändamål (oberoende av din rätt att invända mot Epsons behandling av personuppgifter för de allmänna ändamål som beskrivits ovan) genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på ContactUsAboutYourData.

Hur länge Epson kommer att lagra mina uppgifter för marknadsföringsaktiviteter

Epson kommer att lagra dina personuppgifter under en period på två år efter den senaste kontakten med dig. Efter den perioden kan vissa uppgifter fortsätta att lagras, men endast i en anonymiserad form eller som en del av arkiverade register.

Personuppgifter kan lagras under längre perioder om längre lagringstider krävs enligt gällande lag eller förordning och för att fastställa, utöva eller försvara Epsons juridiska rättigheter.

A) För Epsons onlinebutik

Epson kommer att lagra dina personuppgifter under en period på tio år. Efter den perioden kan vissa uppgifter fortsätta att lagras, men endast i en anonymiserad form eller som en del av arkiverade register.

Personuppgifter kan lagras under längre perioder om längre lagringstider krävs enligt gällande lag eller förordning och för att fastställa, utöva eller försvara Epsons juridiska rättigheter.

Vilka personuppgifter Epson delar med tredje parter och överför utanför EES

Epson anlitar tredje parter för att utföra vissa behandlingsaktiviteter å dess vägnar. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, men de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter för och i överensstämmelse med Epsons anvisningar.

En del av våra externa tredje parter är baserade utanför EES så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära att de överförs utanför EES.

Epson delar dina personuppgifter inom Epsons koncernföretag. Detta innebär att dina personuppgifter överförs utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du befinner dig i ett land utanför EES kommer dina personuppgifter också att överföras till det landet.

Vid alla tillfällen då Epson överför dina personuppgifter utanför EES säkerställer Epson att en liknande grad av skydd tillförsäkras genom implementering av minst en av följande skyddsåtgärder:

 • Epson kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som enligt Europeiska kommissionen ger en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter

 • när Epson delar dina personuppgifter inom Epsons företag eller anlitar vissa tredje parter använder Epson modellavtalen för överföring av personuppgifter till tredjeländer som har godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa.

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om våra särskilda rutiner för överföring av dina personuppgifter utanför EES.

Datasäkerhet

Epson har upprättat säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och förhindra oavsiktlig förlust, otillåten användning eller åtkomst, ändring eller utlämnande av dina personuppgifter. Epson begränsar dessutom åtkomsten till dina personuppgifter till endast de medarbetare, ombud, uppdragstagare och andra tredje parter som har ett behov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och de är föremål för en sekretessplikt.

Epson har upprättat procedurer för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och vi kommer att underrätta dig och alla tillämpliga myndigheter om en incident om lagen kräver att vi gör det.

Kontakta Epsons dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige och dess europeiska dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nederländerna.

eller via e-post: edpo@epson.eu

Kontakta Epson för att utöva dina rättigheter

Som registrerad har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära åtkomst till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling avseende dig själv eller att göra invändningar mot behandling, såväl som rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Förse Epson med dina personuppgifter i detta format så att vi kan verifiera din identitet. Under vissa omständigheter kan vi begära ytterligare typer av legitimation från dig, t.ex. ditt pass eller körkort.

Du kan utöva dina lagstadgade rättigheter när som helst genom att skriva till kontakterna ovan eller använda länken ContactUsAboutYourData.

*Observera att Epsons onlinebutik inte är tillgänglig i alla länder.