Vision och Strategi

VISION & STRATEGY

Introduktion

Vi spelar alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik.

CSR-strategi

Epson fortsätter att bidra till den större medvetenheten om globala sociala problem. En del av vårt uppdrag är att bygga förtroende genom att skapa innovativa produkter och lösningar som hjälper lokala samhällen att växa och frodas. Våra löpande CSR-aktiviteter hjälper till att skapa en bättre värld och är kärnan i Epsons ledningsfilosofi.

Mål för hållbar utveckling

Mål för hållbar utveckling
”Omvandla vår värld: 2030-agendan för hållbar utveckling” implementerades 2015 på FN:s toppmöte för hållbar utveckling, där över 150 världsledare närvarade.

Denna agenda är en åtgärdsplan för människor, planet och välstånd som omfattar en försäkran, 17 mål och 169 riktmärken för hållbar utveckling.

Som anges i företagets ledningsfilosofi strävar Epson efter att bli ett oumbärligt företag, en ambition som Epson betraktar som överensstämmande med förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Styrning

Epsons CSR-administreringskontor har en direkt rapporteringslinje till företagets ordförande. Den globala CSR-chefen ingår i Seiko Epsons styrelse och har övergripande ansvar och befogenheter för Epson-koncernens CSR-aktiviteter.

CSR-organisation

Målet för CSR-administreringskontoret är att främja CSR-aktiviteter över hela Epson-koncernen samt att göra Epson till ett oumbärligt företag.

Viktiga CSR-teman

I syfte att uppnå de mål som anges i vår ledningsfilosofi och bli ett oumbärligt företag, anser vi att det är viktigt att identifiera utmaningar och att adressera dem genom positiva företagsaktiviteter.

År 2017 valde Epson CSR-teman som beaktade sociala problem enligt definierat i ISO 26000 och andra källor. Vi gjorde en utvärdering av dem ur såväl vårt perspektiv som ett socialt perspektiv, och prioriterade de viktigaste teman i matrisen ”Viktiga CSR-teman (väsentlighet)”. Läs mer om våra viktigaste CSR-teman nedan.

HUVUDVERKSAMHETSOCIALTMILJÖMÄSSIGTSTYRNING
Skapa nya produkter och tjänster med ledande teknikProduktkvalitet och kommunikationEffektiv användning av energi och resurserEfterlevnad
Affärsverksamhet i linje med globala sociala trenderKonsumenthälsa och -säkerhetKlimatförändringar och global uppvärmningStärka informationssäkerheten
Produktivitetsförbättring genom ICTFrämja mångfaldBidra till miljön genom produkter och tjänster
Konkurrenskraft i produkternaUtveckling, rekrytering och bibehållande av personalstyrkan
Strategisk marknadsföringRespektera mänskliga rättigheter
Hantering av leveranskedjan

Engagemang

I egenskap av samhällsmedborgare har Epson en kompromisslös inställning till socialt ansvarsfullt företagande i fråga om efterlevnad, mänskliga rättigheter, miljömässiga åtgärder, personalmångfald och hantering av leveranskedjan. Vi tar dessa och andra sociala problem på stort allvar och arbetar med att hitta lösningar. Vi strävar efter att göra Epson till ett oumbärligt företag genom att bedriva ett etiskt korrekt företag, samt genom att spela en central roll i förverkligandet av en bättre värld genom de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.

Rapporter

Vi strävar efter transparens och har dokumenterat våra CSR-aktiviteter sedan 1999.

Belöningar

Epsons kontinuerliga åtagande för att skapa en bättre framtid har uppmärksammats över hela Europa.

Ta reda på mer om företagens sociala ansvar