EPSON OCH MILJÖN

Miljövision 2050 & Mål för 2025

Epson och miljön

Vi har alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik. Rollen driver vår innovationsförmåga och tillväxt, motiverar vår personal samt bidrar i slutändan till samhället i stort. Den utgör också en viktig del av hur vi samarbetar med våra partners över hela leverantörskedjan.

Miljövision 2050

Epsons vision är att bli ett oumbärligt företag som använder effektiv, kompakt och exakt teknik för att uppnå hållbarhet i en cirkulär ekonomi.

Epson kommer att bli koldioxidnegativt och fritt från underjordiska resurser¹ före 2050 för att uppnå hållbarhet och berika samhällen.

”Vi strävar efter att kunna erbjuda företag över hela Europa ett tydligt 'grönt alternativ' bland de produkter man använder”, säger Yoshiro Nagafusa, President för Epson Europe. ”Varje dag berättar kunder för mig om sitt behov av teknik som är effektivare, bättre för miljön och mer kostnadseffektiv. Det är detta som Epson har levererat, och denna prestation tillsammans med vinsterna totalt ligger hos våra företagskunder som har tagit steget att byta från laser- till bläckstråleteknik.”

2008 var det år då Epson upprättade Miljövision 2050, ett uttalande om våra miljömål fram till år 2050. Världen har förändrats sedan dess. Globala ansträngningarna för att uppnå social hållbarhet utvecklas allt snabbare i och med att FN inför mål för hållbar utveckling (SDG) och Paris-avtalet stakar ut en kurs mot minskade koldioxidutsläpp. Mot bakgrund av dessa förändringar omarbetade Epson visionen år 2018 och angav tre åtgärder som företaget skulle vidta.

I mars 2021 omarbetade Epson visionen ytterligare och upprättade specifika mål som återspeglar Epsons starka engagemang för att åtgärda viktiga samhällsfrågor som minskning av koldioxidutsläpp och återvinning av resurser.

Epson har upprättat mål för att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2030 i enlighet med Paris-avtalets 1,5 °C-scenario och kriterierna i Science Based Targets initiative (SBTi).

Huvudsakliga villkor

Mål för 2025

Som ett led i vår Företagsvision 2025 vill vi bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att utnyttja effektiva, kompakta och precisa tekniker i syfte att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster över hela dessas livslängd

Stora företag som Epson har möjlighet att påverka förändringar snabbast, detta tack vare sin räckvidd genom globala leveranskedjor och sin påverkan via produktutveckling i syfte att förverkliga den cirkulära ekonomimodellen. Även i dagens digitalt drivna värld betraktas skrivaren som ett vitalt företagsverktyg av 77 % av de anställda i EU5³. Undersökningar bekräftar också en bättre förståelse och koncentration samt lägre stressnivåer av att läsa tryckt text i stället för digitala displayer⁴. Våra WorkForce Pro-bläckstråleskrivare använder exempelvis nu upp till 96 % mindre energi samt genererar upp till 94 % mindre avfall och upp till 92 % mindre CO₂ (koldioxid) än jämförbara laserskrivare⁵.

Förutom att förbättra design och prestanda hos befintliga produkter har tillämpningen av den cirkulära ekonomins principer tvingat Epson att betrakta sin verksamhet på ett nytt sätt. Vi har infört vårt cirkulära ekonomiprojekt i syfte att säkerställa att detta tänk återspeglas i hela vårt företag och den gemenskap vi arbetar i, till exempel genom återvinning av bläckpatroner på Epson Telford och tredjepartscertifiering i samtliga våra processer.

Några av våra resultat hittills

Mål

Vikten av våra mål för Europa

Epsons europeiska hållbarhetsrapport, kallad "Det gröna valet", presenterar företagets engagemang för samhällsansvar inom företagen (Corporate Social Responsibility, CSR) över hela verksamheten. Rapporten understryker de framsteg som gjorts inom energi-, vatten- och CO2-besparingar inom Epsons europeiska inverkansorganisation; dess åtagande under hela dess leveranskedja och tillverkning, samt dess engagemang inom att skapa miljömedvetna produkter som gör det möjligt för företagen att minska sin miljöpåverkan.

Miljöhistorik

Epsons historia inom miljömässiga projekt och policyer började med ett framtvingat program för föroreningskontroll som löpte framgångsrikt över fyra decennier. Mot slutet av 90-talet publicerade Epson sina resultat i en årligt utgiven miljörapport. Sedan början på det nya millenniet har Epson breddat sitt perspektiv och är nu aktivt inom återplanteringsprojekt, energikontroll och utsläppsfria program. Läs mer om några av Epsons miljömässiga milstolpar nedan.

Harmoni, samarbete och miljömässigt engagemang

Epson grundades år 1942 i Suwa, en stad belägen i den rika naturmiljön i prefekturen Nagano. Harmonisk samexistens med de samhällen där vi är verksamma har länge varit en av företagets grundvalar, och även i takt med att våra verksamheter har expanderat globalt, har vår företagskulturs respekt för miljön aldrig vacklat. Vi visade detta år 1988 när Epson blev världens första företag att meddela att man skulle eliminera samtliga ozonförstörande korfluorkarboner (CFC) från sin verksamhet.

1942 - 2010+

Här på Epson drivs vår teknik av vårt engagemang för samhället och miljön. Vi fokuserar på det viktiga och eliminerar det onödiga för att skapa större värde. Med denna filosofi i verksamhetens kärna har Epson alltid strävat efter att uppfylla hållbarhetsbehoven och fortsätter att göra det i framtiden.

Livscykel-tänkande

Från första skiss tills dess inträde i en återvinningsprocess: Samtliga våra produkter utvecklas med en ekologiskt hållbar livscykel i åtanke. Detta är den viktigaste strategin för våra miljövänliga produkter, och den för vidare våra ansträngningar att minska vår miljömässiga påverkan bortom våra egna grindar och in i hem och på arbetsplatser.

Vi ställer upp konkreta mål för miljöspecifikationer som ska uppnås på produktens planeringsstadium. Vi har dessutom infört en design-för-miljö-process (DfE) där vi utvärderar vår insats såväl under som efter designstadiet.

Miljöhantering

Vi har alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik.

Företagsenheter inom Epson-koncernen upprättar sina egna miljömässiga åtgärdsplaner och genomför åtgärderna med hjälp av ett Miljöhanteringssystem. Vi genomför interna utvärderingar för att kontrollera prestation mot planerna och vidta korrigerande åtgärder vid behov.

Vårt mål är att:

Nytt perspektiv

Vårt engagemang slutar inte vid grindarna på Epsons produktionsanläggningar. Våra ansträngningar påverkar redan våra kunders och affärspartners dagliga arbetsrutiner.

Bilden ”Earth glinting in the sun” © ESA/NASA

Produkter

Epson strävar efter att utveckla miljömedvetna produkter, vilket innebär att hållbarhet beaktas från idé till färdig produkt. Tillsammans med en miljövänlig design innebär detta också att eliminera farliga ämnen från hela vårt produktsortiment.

Potentiella CO₂ -besparingar⁷ i energikostnader för Epson-kunder

Genom att byta till Epson-bläckstråleskrivare för företag kunde våra kunder spara upp till 65 miljoner euro i energikostnader och upp till 124 000 ton CO₂ sett över två år.

Miljömedvetna produkter

Produktion

En ekologisk optimering av våra produktionsprocesser är ett av de viktigaste områdena där vår policy omsätts i praktiken. Vi fokuserar huvudsakligen på att förebygga global uppvärmning , att eliminera utsläpp samt att kontrollera kemiska ämnen. Vi riktar vidare in våra ansträngningar på frågor som till exempel ett förbättrat transportsystem, en välutvecklad vatten- och ämneshantering samt en certifierad Miljöriskhantering.

Miljön – genomsyrar hela vår verksamhet

Epson Telford ligger i framkant när det gäller Seiko Epsons miljöinsatser och var den första anläggningen inom koncernen som ISO 14001-certifierades.

Sedan man erhöll sin ISO 14001-certifiering 1996 har man tillhandahållit ett ramverk för styrning av våra aktiviteter, samt genomför regelbundna revisioner för att se till att förbättringar inte endast utförs utan också underhålls. En kultur kännetecknad av kontinuerlig förbättring genomsyrar allt vi gör.

Produktåtervinning

En ansvarsfull och effektiv bearbetning av våra produkter, efter det att de har nått slutet av sin tjänstebana hos våra kunder och affärspartners, är mycket viktig.

Faktiskt så pass viktig att vi inkluderar en återvinningsstrategi redan under planeringsstadierna för våra produkter. Samtliga våra färdiga produkter uppfyller WEEE-direktivet från 2005. För våra förbrukningsprodukter, till exempel bläckpatroner, har vi skapat ett uppsamlingssystem som säkerställer att tomma bläckpatroner kommer tillbaka till Epson på ett säkert sätt.

“Vårt mål är att samla in och återvinna så många produkter och tillbehör som möjligt i syfte att spara på värdefulla miljöresurser och minska avfallet.”

Miljösamhälle

Vi ser det som vår plikt att tillhandahålla support och att föra ut våra strategier till den globala gemenskapen. Tillsammans med våra kunder och affärspartners utvecklar och deltar vi i program som främjar ett globalt miljötänk och ansvar inom olika områden, till exempel Miljövänligt företagsansvar, Miljöteknik, Miljövänlig kommunikation eller Miljöutbildning.

Miljöinformation

I syfte att uppfylla vårt sociala företagsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), är det vårt mål att ta oss an miljöfrågor genom att tillhandahålla ett mervärde som överträffar såväl samhällets som våra kunders förväntningar.

EU:s efterlevnadsförklaring

Epsons efterlevnadsförklaring finns på nätet och kan sökas efter produkttyp och produkt.

¹ Icke-förnyelsebara resurser som olja och metaller

² Ett system där tillförsel av nya resurser gradvis minskas genom upprepad återanvändning och återvinning av resurser som använts i tidigare produkter.

³ 3 639 IT-beslutsfattare och anställda i Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien, FTI Consulting, på uppdrag av Epson 2015

⁴ Wastlund, Reinikka, Norlander och Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁵ För att förstå dessa siffror och hur ditt företag kan dra nytta av dem, besök www.epson.se/maketheswitch.

⁶ En mindre vattenmängd används i syfte att bibehålla en viss luftfuktighetsnivå inuti systemet.

⁷ Beräknas på Epsons bläckstråleskrivare för företag som sålts under de senaste två kalenderåren (CY16, CY17) på EU6 marknaderna, sett över en genomsnittlig användning av produkterna på fyra år.

⁸ Besök www.epson.se/maketheswitch för mer information.

⁹ Marknadsandelen baseras på omsättningen av SCARA-industrirobotar, 2011-2016. (Källa) Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook")

¹⁰ I jämförelse med en Epson LS3 SCARA-robot

¹¹ Jämförelse om ansluten till Ethernet (230 V)

¹² Den här produkten säljs av Seiko Watch Corporation.

¹³ Jämfört med klockhuvudet (hölje) för modellerna i 7X-serien, som lanserades 2012.