Integritetsmeddelande

Personuppgifter

som lagras i Epsons register över tjänster

Utgåva 1.0 17/05/2018

Detta meddelande ger information om dina personuppgifter som lagras i Epsons register över tjänster och tillhörande system:

Epson innehar (och kommer att lagra)

 • Uppgifter som du väljer att förse Epson med, via dess kundkontaktcenter eller en tjänsteleverantör, webbplatser eller på annat sätt
 • Uppgifter som registrerats av Epson eller dess entreprenörer om interaktioner med dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter till Epson men den servicenivå som Epson och dess dotterbolag kan tillhandahålla till dig kommer att påverkas av hur mycket information du lämnar. En registerpost om dig skapas bara när du, eller någon annan för din räkning, skickar en begäran, förfrågan eller kommentar om Epson-produkter.

”Epson” (den personuppgiftsansvarige för uppgifterna) är:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter

(”Behandla” innebär allt som Epson gör med dina personuppgifter inklusive att samla in dem, lagra dem, använda dem och lämna ut dem.)

Ändamålet för vilket Epson kommer att behandla dina personuppgifter är att tillhandahålla tjänster till dig.

Detta innefattar:

 • att känna igen dig när du kontaktar oss
 • att registrera vad som efterfrågats och tillhandahållits
 • att leverera tjänsterna
 • att lagra dina inställningar så att du kan spara tid när du kontaktar oss eller gör sökningar på vår webbplats
 • att övervaka och registrera telefonsamtal och skriftlig kommunikation med dig för kvalitetssäkrings- och efterlevnadsändamål och för att hantera eventuella frågor och klagomål
 • att förstå vilka delar av Epsons webbplats, och vilka produkter och tjänster, du är mest intresserad av
 • att förstå hur Epsons webbplats och tjänster har använts och dess produkters prestanda

Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för de berättigade intressen som Epson eller företag inom Epson-koncernen har av att tillhandahålla sina tjänster.

Om du väljer att ge information utöver vad som Epson kräver att du tillhandahåller, är grunden för att behandla de personuppgifterna ditt samtycke som visas genom att du frivilligt tillhandahåller dem. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycket. Du kan göra det genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på [https://www.epson.eu].

Som en del av behandlingen, kommer Epson att utföra en del automatiserad profilering och automatiserat beslutsfattande utifrån de uppgifter de har om dig för att göra information som presenteras för dig mer relevant för dina intressen.

Om Epson, i framtiden, vill behandla dina personuppgifter för något annat ändamål kommer de först att ge dig information om detta andra ändamål.

Om du har gett ditt samtycke till det, kommer Epson även att använda dina personuppgifter för att skicka elektronisk, och annan, marknadsföringskommunikation till dig (normalt via e-post) som kan innehålla:

 • att vi vill genomföra undersökningar och be om din åsikt om våra produkter och tjänster
 • upplysa dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • meddela dig om kampanjer t.ex. gratiserbjudanden, tävlingar och prisdragningar.
 • marknadsanalys och kundprofilering

Den rättsliga grunden för detta är ditt specifika samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta ytterligare ändamål (oberoende av din rätt att invända mot att Epson lagrar personuppgifter för de allmänna ändamål som beskrivits ovan) genom att skriva till Epson på ovanstående adress, eller på [https://www.epson.eu] eller genom att ringa vår servicehjälplinje, vars nummer kan ses på [https://www.epson.eu]

Epson kommer att lagra dina personuppgifter i 5 år efter den senaste kontakten med dig. Efter den tidpunkten kan vissa uppgifter fortsätta att lagras men endast i en anonymiserad form eller ingå i arkiverade register.

Epson använder tredje parter för att utföra vissa behandlingsaktiviteter på deras vägnar. Några av eller alla dina personuppgifter kan lämnas ut till dem, med de har endast tillåtelse att använda de utlämnade personuppgifterna för de ändamål för vilka Epson lagrar dina personuppgifter och i överensstämmelse med Epsons anvisningar. Förutom till tredje parter som är personuppgiftsbiträden kan Epson lämna ut några av eller alla dina personuppgifter till:

 • Banker eller andra som är involverade i hanteringen av betalningar som görs av dig
 • Organisationer som du vill ska tillhandahålla tjänster till dig när garantin gått ut
 • Återförsäljare som du vill ska hjälpa dig att skaffa eller se produkter

Som en ”registrerad” har du lagstadgade rättigheter att från Epson begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig själv eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Epsons europeiska Dataskyddsombud kan kontaktas genom att skriva till ”The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Nederländerna” eller genom att skicka e-post till: EDPO@epson.eu

Om du eller din produkt, befinner sig utanför EU kommer Epson att överföra en del av dina personuppgifter, utanför EU, till personal i Epson-koncernen i den berörda regionen och till entreprenörer i den region som används av Epson för att tillhandahålla tjänster. Detta kommer att omfattas av de skydd som krävs enligt lag.

Detta meddelande handlar bara om information i Epsons register över tjänster. Om Epson behandlar dina personuppgifter i andra register kommer du att meddelas separat om detta.

Lämnat i enlighet med Artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning