EPSONS BANBRYTANDE VÄG MOT FÖRNYBAR EL

Tillverkningssektorns övergång till 100 % förnybar el är en betydande utmaning. Men det är möjligt att uppnå den. Epson har stakat ut en väg till förnybar tillverkning som andra kan följa.

EPSONS BANBRYTANDE VÄG MOT FÖRNYBAR EL

Hur tillverkare kan övergå till 100 % förnybar el

Tillverkning och andra industriella användare står för ungefär en tredjedel av världens energiförbrukning enligt Internationella energirådet1. El är en central del av detta. Om all energi som förbrukas av fabriker och industriella anläggningar kom från förnybara källor skulle det skapa ett betydande bidrag till hantering av klimatförändringar.

Det är ett krävande mål, men ett mål som företag åtar sig i allt högre grad. RE100-initiativet har exempelvis inneburit att fler än 400 företag åtar sig att uppnå 100 % utnyttjande av förnybar el över hela verksamheten. Hur de når det målet beror på många faktorer, som till exempel vad de tillverkar och var.

Snarare än att använda energi som genereras i avlägsna länder ger användning av en viss regions rikliga förnybara resurser många fördelar, t.ex. möjligheten att bli mer självförsörjande på energiområdet och möjligheten att skapa jobb.”

Junichi Watanabe, Managing Executive Officer/General Administrative Manager, divisionen för produktionsplanering, Seiko Epson Corporation

Byta till förnybar el

– Organisationer med mindre elbehov och stabila finanser är bäst positionerade för att övergå till förnybar energi. Företag med höga elbehov, t.ex. glasugnar, smältverk eller andra storskaliga företag med mycket stora fotavtryck – t.ex. vidsträckta lager och monteringsverksamhet – kan ha det svårare”, säger Paul Holdredge, Director för Industrials och Transport hos konsultfirman Business for Social Responsibility (BSR).
Möjligheten att byta till förnybar el har blivit mycket lättare på grund av de senaste dramatiska kostnadsminskningarna. Enligt Internationella rådet för förnybar energi (IRENA) var priset på solkraft under 2010 vanligtvis 710 % högre än det billigaste fossila bränslet, men i början av 2022 var det 29 % lägre2. För närvarande står el för cirka 20 % av den slutliga energiförbrukningen inom tillverkning enligt IRENA och detta förväntas bara öka.

Priset på solkraft

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

Tillverkningsutmaningen

Men det är inte bara priset på förnybar energi, även om det är lågt, som styr en tillverkares förmåga att övergå till 100 % förnybar energi. Både den nödvändiga inledande kapitalinvesteringen och nackdelen med att vara först på planen – där det kostar mer för pionjärer än för företag som följer dem att distribuera ny teknik – kan innebära att en övergång till helt förnybar energi bromsas ned avsevärt. För att inte tala om bristen på tillgång till vissa typer av förnybar energi i vissa geografiska områden och det faktum att lämplig infrastruktur måste finnas på plats för att denna energi ska levereras – något som inget företag kan klara på egen hand.

Tillverkning kräver en enorm mängd el i jämförelse med att förse kontor med energi. I vissa länder eller regioner där tillgången till förnybar el är begränsad, t.ex. Japan, Taiwan och Singapore, är den mycket dyrare än el som produceras på traditionella sätt, vilket innebär en betydande framtida börda för företag som köper förnybar el.

Epson arbetar för att göra användningen av förnybar el mer populär, trots de kortsiktiga kostnadsökningarna. Företaget främjar investeringar i hållbarhet för att berika samhällen och skapa socialt värde genom att investera i kommande generationer.

Arbeta lokalt

Oavsett var i världen de befinner sig, med vilken typ av förnybar energi som är tillgänglig för dem, måste företag anpassa sig till lokala, nationella och globala omständigheter. Seiko Epson som är baserat i Japan har gjort det. Efter övergången till 100 % förnybar el för alla sina anläggningar i Japan 2021 slutförde företaget övergången till förnybar el på anläggningar runt om i världen som ägs av Epson före slutet av 20233.

Detta mål har uppnåtts via en stadig implementering av målen för minskade koldioxidutsläpp och användning av förnybar el sedan 2018.

I exempelvis prefekturen Nagano och Tohoku-regionen i Japan, där vattenkällor är rikliga, förlitar Seiko Epson sig på vattenkraft.

Företaget har ett liknande tillvägagångssätt utanför Japan. I Filippinerna utnyttjar Epson lokala geotermiska resurser och vattenkraftskällor. I Indonesien använder företaget ännu en förnybar källa – hållbara kraftverk som drivs med biomassa.

Hur Epson anpassade sig till lokala omständigheter

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

”Vi har använt lokalt producerad energi där det är möjligt”, säger Junichi Watanabe, Managing Executive Officer/General Administrative Manager, divisionen för produktionsplanering, vars roll omfattar marknadsföring av Epsons inköpsstrategier i leveranskedjan, inklusive användning av förnybar el. ”Snarare än att använda energi som genereras i avlägsna länder ger användning av en viss regions rikliga förnybara resurser många fördelar, t.ex. möjligheten att bli mer självförsörjande på energiområdet och möjligheten att skapa jobb.”

I tillägg till att köpa förnybar el medverkar Epson till att skapa och utveckla andra energikällor via kontinuerliga inköp av förnybar el. I samarbete med prefekturen Nagano och Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc. i Japan började företaget stödja vattenkraftverk i Nagano. Två är redan i drift (producerar totalt 5 770 kilowatt) och en annan är planerad att tas i drift 2024. Antalet förväntas öka till fem före 2025.

Sådana mål kan hjälpa ett företag att skilja sig från mängden. ”Baserat på vår forskning är upprättandet av ett kortsiktigt mål för användning av 100 % förnybar el ett exempel på ledarskap och differentiering. Vissa företag har även handlingsplaner för en övergång över längre tidsperioder”, säger Holdredge.

De praktiska metoder som företag bör överväga omfattar bland annat:

När det gäller system för generering av solkraft bestämmer Epsons anläggningar själva om de ska införa självinvestering eller energiinköpsavtal (PPA) baserat på de enskilda omständigheterna i varje land eller region. Lösningen kommer att variera mellan olika företag. Men de flesta tillverkarna som sannolikt hittar en kombination av dessa element kommer att gå långt för att nå sina förnybara elmål.

Det genomsnittliga målåret för att uppnå 100 % förnybar energi bland globala RE100-tillverkningsföretag är 2050.

Många tillverkare som exempelvis Epson inser dessutom att deras indirekta utsläpp av växthusgaser från hela värdekedjan (Scope 3) är mycket större än utsläppen av växthusgaser från deras egen användning av el (Scope 2). Detta innebär att minskning av sektorns Scope 2-utsläpp med hjälp av förnybar energi – något som sektorn kan göra självständigt – kommer sannolikt att ha en mycket större inverkan på samhället. Upprättande av mål tidigt och demonstration av ett företags inställning till att lösa klimatförändringar är nyckeln till gemensamt välstånd hos leverantörer och ett hållbart samhälle.

”För stora företag är avkastningen på investeringen där för att motivera investeringar i förnybar energi. Det kan även vara sant för mindre företag, men det beror på det geografiska området. Myndigheters incitament kan endast påskynda den övergång som alla behöver”, säger Christy Slay, Chief Executive Officer för The Sustainability Consortium.

”Epson har lyckats ligga steget före branschen och föregår med gott exempel i Japan såväl som hela världen.”

Christy Slay, Chief Executive Officer för The Sustainability Consortium

Framtiden för grönare tillverkning

Det finns stora vinster för mänskligheten om klimatförändringarna kan hanteras, men för tillverkningsföretag och deras aktieägare kan det bästa tillvägagångssättet också leverera kommersiella vinster.

Konsumenter och investerare är alltmer benägna att belöna företag med grönare meriter, vilket gör det till en viktig del av långsiktig marknadspositionering. I tillägg till detta kan en ökad användning av förnybar energi och mer egen produktion göra ett företag mer motståndskraftigt mot flyktiga elpriser på den öppna marknaden.

”Det är svårt att uppnå 100 % förnybar energi, men alla företag bör vara fokuserade på att arbeta vidare för att komma så nära som möjligt”, säger Christy Slay.

Mer om hållbarhet hos Epson