MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Epsons Environmental Vision 2050 är anpassad till de mål för hållbar utveckling (SDG) som har antagits av FN.

Vi kommer att bidra till uppnåendet av en bättre och mer hållbar framtid som föreställs av SDG, genom att använda våra effektiva, kompakta och exakta tekniker och vår digitala teknik för att sammanföra människor, saker och information och genom att tillämpa nya idéer och metoder för att skapa nytt värde.

Vårt åtagande avseende SDG:er

Epson har ett fullständigt åtagande avseende SDG:er. Våra verksamheter och aktiviteter är anpassade till SDG:er och de är inbyggda i våra planer på medellång till lång sikt och upprättar riktningen för våra hållbarhetsåtgärder. Under 2022 granskades och certifierades vårt åtagande avseende SDG:er i enlighet med den SDG-standard som har skapats av Bureau Veritas. Detta innebär att vi var det första företaget i vår bransch som uppmärksammades av ett certifieringsorgan som en organisation som har integrerat SDG:er fullständigt i sin affärsverksamhet. Även om Epson stödjer de 17 målen har vi identifierat fyra SDG:er som är mest relevanta, både med avseende på den inverkan de har på Epson och det inflytande vi har på dem.

SDG 4 Quality Education

SDG 4 – Utbildning i hög kvalitet

Vi anser att utbildning är nyckeln till att främja hållbar utveckling och vi åtar oss att öka medvetenheten om hållbarhet i vår organisation, bland våra affärspartner och leverantörer och i samhället. Vi tillhandahåller regelbunden utbildning om miljö- och socialt ansvar för våra medarbetare och partner och vi strävar efter att engagera ungdomar från grundskole- till universitetsnivå i viktiga hållbarhetsfrågor.

SDG 8 Decent Work and Economic Growth

SDG 8 – Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Våra medarbetare är hörnstenarna i våra framgångar. Vi åtar oss att främja deras fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande och ge alla tillgång till bästa möjliga arbetsförhållanden. Epson inser vikten av rättvisa, mångfald och inkludering, och vi menar allvar med att hålla alla former av diskriminering och orättvis praxis borta från vår verksamhet.

SDG 12 Responsible Consumption and Production

SDG 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion

Epsons långsiktiga miljövision är att uppnå mer hållbarhet i en cirkulär ekonomi. När det kommer till att stänga resursslingan uppnår vi detta via effektivt utnyttjande av resurser – som exemplevis genom att minska materialens storlek och vikt, använda återvunna material, minimera produktionsförluster, förlänga produkters livslängder och renovera och återanvända produkter. Med hjälp av vår tekniska innovation strävar vi efter att minimera våra kunders miljöpåverkan när de använder Epson-produkter.

SDG 13 Climate Action

SDG 13 – Klimatåtgärder

I syfte att stödja Epsons globala åtagande om att minska koldioxidutsläppen i linje med 1,5 °C-scenariot före 2030 och bli koldioxidneutralt före 2050 vidtar Epson Europe åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Vi arbetar för att minska de direkta och indirekta utsläppen i samband med vår verksamhet och våra produktionsaktiviteter (scope 1, 2 och 3), t.ex. genom att använda 100 % förnybar el i alla europeiska regionala försäljningskontor och i vår produktionsanläggning i Storbritannien.

Upptäck mer om hållbarhet hos Epson