Epson och miljön

Epson och miljön

Som ett ledande företag inom dokumentutskrifter och -framställning, ser vi det som vår plikt att ta en aktiv del i en ansvarsfull hantering av våra globala resurser. Företagets miljöpolicy tar sig an dagens utmaningar för att skapa en bättre morgondag – för våra barn och för oss själva.

Miljövision 2050

Det första och enklaste steget är att minska koldioxidutsläppen. Numera är det uppenbart att jordens belastningskapacitet är begränsad. Det är Epsons uttalade avsikt att ha sänkt koldioxidutsläppen från dess produkter med 90 % senast år 2050.

Mer information

Mål för 2025

De mål vi har satt upp kan inte uppnås på en dag. För att inte gå vilse i en så pass stor uppgift, är det viktigt att skapa delmål som leder till att vi till slut kan uppnå vår vision. Vi offentliggör ytterligare information rörande de steg vi redan har vidtagit med jämna mellanrum.

Mer information

Miljöhistorik

Projekthistoriken inleddes med ett framtvingat program för utsläppskontrollsom löpte framgångsrikt över fyra decennier. Mot slutet av 90-talet publicerade Epson sina resultat i en årligt utgiven miljörapport. Sedan början på det nya millenniet har Epson återigen breddat perspektivet, detta genom att vara aktiva inom återplanteringsprojekt, energikontroll och utsläppsfria program.

Mer information

Uttalande – Globalt ställningstagande för miljön

Vårt budskap är enkelt och kan därför förstås globalt: “Bättre produkter för en bättre framtid”. Ändå omfattar dessa sex enkla ord samtliga uttalanden som dagligen låter oss göra vårt bästa för våra kunder, våra affärspartners samt vår miljö.

Mer information

Livscykel-tänkande

Från första skiss tills dess inträde i en återvinningsprocess: Samtliga våra produkter utvecklas med en ekologiskt hållbar livscykel i åtanke. Detta är den viktigaste strategin för våra miljövänliga produkter, och den för vidare våra ansträngningar att minska vår miljömässiga påverkan bortom våra egna grindar och in i hem och på arbetsplatser.

Mer information

Nytt perspektiv

Vårt engagemang slutar inte vid grindarna på Epsons produktionsanläggningar. Våra ansträngningar påverkar redan våra kunders och affärspartners dagliga arbetsrutiner.

Mer information

Produkter

Samtliga våra produkter har utformats i syfte att uppfylla en ekologiskt hållbar livscykel. Näst efter en miljövänlig design samt tillhandahållande av alla miljörelevanta data på samtliga våra produkter, innebär detta också att farliga ämnen helt elimineras från hela vårt produktsortiment.

Mer information

Produktion

En ekologisk optimering av våra produktionsprocesser är ett av de viktigaste områdena där vår policy omsätts i praktiken. Vi fokuserar huvudsakligen på att förebygga global uppvärmning, att eliminera utsläpp samt att kontrollera kemiska ämnen. Vi riktar vidare in våra ansträngningar på frågor som till exempel ett förbättrat transportsystem, en välutvecklad vatten- och ämneshantering samt en certifierad Miljöriskhantering.

Mer information

Produktåtervinning

En ansvarsfull och effektiv bearbetning av våra produkter, efter det att de har nått slutet av sin tjänstebana hos våra kunder och affärspartners, är mycket viktig. Så pass viktig att vi inkluderar en återvinningsstrategi redan under planeringsstadiet. Samtliga våra slutliga produkter efterlever WEEE-direktivet från år 2005. För våra förbrukningsvaror, exempelvis patroner, har vi skapat ett uppsamlingssystem som säkerställer att de tomma patronerna säkert återlämnas till Epson.

Mer information

Miljösamhälle

Vi ser det som vår plikt att tillhandahålla support och att föra ut våra strategier till den globala gemenskapen. Tillsammans med våra kunder och affärspartners utvecklar och deltar vi i program som främjar ett globalt miljötänk och ansvar inom olika områden, till exempel Miljövänligt företagsansvar, Miljöteknik, Miljövänlig kommunikationellerMiljöutbildning.

Mer information

Miljöhantering

Samtliga våra insatser för ett engagerat bevarande av vår miljö är djupt rotade i vår allmänna ledningsfilosofi. Den är i samklang med samhällets önskan att minimera miljöpåverkan på vår omvärld. Det är Epsons uttalade uppdrag att tjäna denna önskan och skydda vår framtid. Implementerade miljöhanterings -och miljöriskhanteringssystem hjälper oss att uppnå dessa mål.

Mer information

Miljöinformation

I syfte att uppfylla vårt sociala företagsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), är det vårt mål att ta oss an miljöfrågor genom att tillhandahålla ett mervärde som överträffar såväl samhällets som våra kunders förväntningar.

Mer information