EPSON OCH MILJÖN

Bilden ”The big picture” © ESA/NASA

Epson och miljön

Vi har alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik. Rollen driver vår innovationsförmåga och tillväxt, motiverar vår personal samt bidrar i slutändan till samhället i stort. Den utgör också en viktig del av hur vi samarbetar med våra partners över hela leverantörskedjan.

Miljövision 2050

Utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter, inklusive teknologival, är en av de primära faktorerna bakom klimatförändringarna. I syfte att bekämpa förändringarna har Epson implementerat ett ramverk som berör samtliga stadier i tillverkningskedjan, med syfte att bidra till att utsläppen av växthusgaser minskas.

Epson har etablerat och arbetar mot sin Miljövision 2050, ett ramverk som skapats i syfte att motverka klimatförändringar.

”Vi strävar efter att kunna erbjuda företag över hela Europa ett tydligt 'grönt alternativ' bland de produkter man använder”, säger Kazuyoshi Yamamoto, VD för Epson i Europa. ”Varje dag berättar kunder för mig om sitt behov av teknik som är effektivare, bättre för miljön och mer kostnadseffektiv. Det är detta som Epson har levererat, och denna prestation tillsammans med vinsterna totalt ligger hos våra företagskunder som har tagit steget att byta från laser- till bläckstråleteknik."

Mål för 2025

Som ett led i vår Företagsvision 2025 vill vi bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom att utnyttja effektiva, kompakta och precisa tekniker i syfte att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster över hela dessas livslängd

Stora företag som Epson har möjlighet att påverka förändringar snabbast, detta tack vare sin räckvidd genom globala leveranskedjor och sin påverkan via produktutveckling i syfte att förverkliga den cirkulära ekonomimodellen. Även i dagens digitalt drivna värld betraktas skrivaren som ett vitalt företagsverktyg av 77 % av de anställda i EU54. Undersökningar bekräftar också en bättre förståelse och koncentration samt lägre stressnivåer av att läsa tryckt text i stället för digitala displayer5. Våra WorkForce Pro-bläckstråleskrivare använder exempelvis nu upp till 96 % mindre energi samt genererar upp till 94 % mindre avfall och upp till 92 % mindre CO2 (koldioxid) än jämförbara laserskrivare6.

Förutom att förbättra design och prestanda hos befintliga produkter har tillämpningen av den cirkulära ekonomins principer tvingat Epson att betrakta sin verksamhet på ett nytt sätt. Vi har infört vårt cirkulära ekonomiprojekt i syfte att säkerställa att detta tänk återspeglas i hela vårt företag och den gemenskap vi arbetar i, till exempel genom återvinning av bläckpatroner på Epson Telford och tredjepartscertifiering i samtliga våra processer.

Bild © Charlie Waite

Miljöhistorik

Epsons historia inom miljömässiga projekt och policyer började med ett framtvingat program för föroreningskontroll som löpte framgångsrikt över fyra decennier. Mot slutet av 90-talet publicerade Epson sina resultat i en årligt utgiven miljörapport. Sedan början på det nya millenniet har Epson breddat sitt perspektiv och är nu aktivt inom återplanteringsprojekt, energikontroll och utsläppsfria program. Läs mer om några av Epsons miljömässiga milstolpar nedan.

Uttalande – Globalt ställningstagande för miljön

Vårt budskap är enkelt: "Bättre produkter för en bättre framtid". Ändå omfattar dessa sex enkla ord det motto som dagligen gör det möjligt för oss att göra vårt allra bästa för våra kunder, våra affärspartners samt vår miljö.

Livscykel-tänkande

Från första skiss tills dess inträde i en återvinningsprocess: Samtliga våra produkter utvecklas med en ekologiskt hållbar livscykel i åtanke. Detta är den viktigaste strategin för våra miljövänliga produkter, och den för vidare våra ansträngningar att minska vår miljömässiga påverkan bortom våra egna grindar och in i hem och på arbetsplatser.

Vi ställer upp konkreta mål för miljöspecifikationer som ska uppnås på produktens planeringsstadium. Vi har dessutom infört en design-för-miljö-process (DfE) där vi utvärderar vår insats såväl under som efter designstadiet.

Miljöhantering

Vi har alla en roll i bygget av en bättre framtid. För Epson innebär rollen som hållbart företag att vara medveten om samtliga aspekter i vår organisation – från minsta glödlampa till största fabrik.

Företagsenheter inom Epson-koncernen upprättar sina egna miljömässiga åtgärdsplaner och genomför åtgärderna med hjälp av ett Miljöhanteringssystem. Vi utför interna utvärderingar i syfte att kontrollera prestandan visavi planerna och vidta åtgärder vid behov.

Nytt perspektiv

Vårt engagemang slutar inte vid grindarna på Epsons produktionsanläggningar. Våra ansträngningar påverkar redan våra kunders och affärspartners dagliga arbetsrutiner.

LÄS MER

Bilden ”Earth glinting in the sun” © ESA/NASA

Produkter

Epson strävar efter att utveckla miljömedvetna produkter, vilket innebär att hållbarhet beaktas från idé till färdig produkt. Tillsammans med en miljövänlig design innebär detta också att eliminera farliga ämnen från hela vårt produktsortiment.

Produktion

En ekologisk optimering av våra produktionsprocesser är ett av de viktigaste områdena där vår policy omsätts i praktiken. Vi fokuserar huvudsakligen på att förebygga global uppvärmning , att eliminera utsläpp samt att kontrollera kemiska ämnen. Vi riktar vidare in våra ansträngningar på frågor som till exempel ett förbättrat transportsystem, en välutvecklad vatten- och ämneshantering samt en certifierad Miljöriskhantering.

Produktåtervinning

En ansvarsfull och effektiv bearbetning av våra produkter, efter det att de har nått slutet av sin tjänstebana hos våra kunder och affärspartners, är mycket viktig.

Faktiskt såpass viktig att vi inkluderar en återvinningsstrategi redan under planeringsstadierna för våra produkter. Samtliga våra färdiga produkter uppfyller WEEE-direktivet från 2005. För våra förbrukningsprodukter, till exempel bläckpatroner, har vi skapat ett uppsamlingssystem som säkerställer att tomma bläckpatroner kommer tillbaka till Epson på ett säkert sätt.

Miljösamhälle

Vi ser det som vår plikt att tillhandahålla support och att föra ut våra strategier till den globala gemenskapen. Tillsammans med våra kunder och affärspartners utvecklar och deltar vi i program som främjar ett globalt miljötänk och ansvar inom olika områden, till exempel Miljövänligt företagsansvar, Miljöteknik, Miljövänlig kommunikation eller Miljöutbildning.

LÄS MER

Miljöinformation

I syfte att uppfylla vårt sociala företagsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR), är det vårt mål att ta oss an miljöfrågor genom att tillhandahålla ett mervärde som överträffar såväl samhällets som våra kunders förväntningar.

 1. Mängden mänskliga aktiviteter och miljöskadliga material (ämnen som försämrar eller förorenar miljön) som kan användas utan att miljön påverkas. I "Miljövision 2050" anges koldioxid som ett representativt miljöfarligt material, och den miljömässiga belastningskapaciteten antas vara förmågan hos Jordens naturliga miljö att hantera det.
 2. Biologisk mångfald, dvs förekomsten av olika typer av liv inom ett visst ekosystem. Konventionen om biologisk mångfald definierar termen som ”variationen bland levande organismer oavsett ursprung, inklusive bland annat landlevande, marina och andra vattenbaserade ekosystem och de miljömässiga komplex som de utgör en del av; detta inkluderar mångfald inom arterna, mellan arterna samt inom ekosystemen.”
 3. Ett system där tillförsel av nya resurser gradvis minskas genom upprepad återanvändning och återvinning av resurser som använts i tidigare produkter.
 4. 3 639 IT-beslutsfattare och anställda i Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien, FTI Consulting, på uppdrag av Epson 2015
 5. Wastlund, Reinikka, Norlander och Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.
 6. För att förstå dessa siffror och hur ditt företag kan dra nytta av dem, besök www.epson.se/maketheswitch.
 7. En mindre vattenmängd används i syfte att bibehålla en viss luftfuktighetsnivå inuti systemet.
 8. Beräknas på Epsons bläckstråleskrivare för företag som sålts under de senaste två kalenderåren (CY16, CY17) på EU6 marknaderna, sett över en genomsnittlig användning av produkterna på fyra år.
 9. Besök www.epson.se/maketheswitch för mer information.
 10. Marknadsandelen baseras på omsättningen av SCARA-industrirobotar, 2011-2016. (Källa) Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook")
 11. I jämförelse med en Epson LS3 SCARA-robot
 12. Jämförelse om ansluten till Ethernet (230 V)
 13. Den här produkten säljs av Seiko Watch Corporation.
 14. Jämfört med klockhuvudet (hölje) för modellerna i 7X-serien, som lanserades 2012.