BILDSÄKERHETS­LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG

HÄMTA BROSCHYR

Epson och säkerhet

På Epson förstår vi att säkerhet är viktigt för företag - för att hålla dina data säkra och se till att bestämmelser efterlevs. Att förstå riskerna är a och o, men vi implementerar även en mängd olika säkerhetsfunktioner och säkerhetslösningar i våra produkter för att skydda ditt företag.

Vilka är säkerhetsriskerna?

Det kan vara lätt för företag att missa vitala informationssäkerhetsåtgärder när det gäller nätverksanslutna enheter, till exempel multifunktionsskrivare (MFP) och skannrar, men dessa kan utsättas för samma typ av säkerhetsbrister som alla andra anslutna eller nätverksanslutna enheter.

Riskerna kan effektivt delas upp i två viktiga säkerhetsproblem: Som en bakdörr in i ditt företagsnätverk och som en lagringsplats för personuppgifter.

Dataförluster ur ett utskrifts- och skanningsperspektiv

I en studie som genomfördes av Quocirca på 200 företag med över 1 000 anställda frågade undersökningsföretaget följande: "Till vilken grad utgör vart och ett av följande ett hot mot utskriftssäkerheten inom din organisation?". Något som genomgående rankades högt inom samtliga sektorer var en oro för åtkomst till IT-nätverk via en osäker skrivare samt brist på verifieringskedja i samband med användning av skrivare, skannrar och kopiatorer.

De tillfrågades även: "Vad kännetecknar dataförluster ur ett utskriftsperspektiv?". Det största rapporterade orosmomentet gällde utskriftsjobb som fångas upp i utskriftskön eller via ett nätverk, tätt följt av stöld/anskaffande av skrivarhårddiskar, samt dataläckage från ej hämtade utskriftsjobb i utmatningsfacket. (Quocirca, utskriftssäkerhet: En nödvändighet i IoT-eran, 2017)

Det som Quocirca-undersökningen understryker är att företagen är medvetna om samt känner oro för ganska många olika säkerhetsproblem. In kort kommer att diskuteras hur dessa säkerhetsproblem kan hanteras och isoleras med hjälp av maskin- och programvarufunktionerna.

Vad är GDPR och vilken relevans har det för enhetssäkerheten?

EU:s allmänna dataskyddsregelverk (GDPR) ersätter dataskyddsdirektivet 95/46/EG och kommer också att ersätta lokala lagar. Det har konstruerats för att harmonisera datasekretesslagar i hela Europa, för att skydda och ge alla EU-medborgare dataintegritet, samt för att omstöpa hur organisationer hanterar datasekretess.

Vad utgör personuppgifter?

All information som berör en fysisk person eller ett "dataämne" och som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera den personen. Det kan vara allt från ett namn, ett foto, en e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala nätverk, medicinsk information eller en IP-adress.

Vilka är påföljderna för icke-efterlevnad?

Organisationer kan bötfällas med upp till 4 % av sin årliga globala omsättning för brott mot GDPR, eller med upp till 20 miljoner euro1. Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler gäller både styrenheter och behandlare – vilket innebär att ”moln” inte undantas från GDPR-implementering.

Vad har detta med Epson att göra?

Skrivare, multifunktionsenheter och skannrar måste betraktas som en del av en övergripande informationssäkerhetsstrategi. Detta betyder att data krypteras där så är möjligt, att utskriftsjobb endast frisläpps till auktoriserade användare och att enheter skyddas från skadliga program.

Epsons metod för säkerhet

På Epson fortsätter vi att stärka våra enheters funktionella nätverksförmåga i syfte att förbättra användarvänligheten för våra kunder samt för att passa in i utvecklingen av vårt informationsorienterade samhälle. I våra tillverkningsprocesser beaktar vi säkerheten genom hela produktens livscykel för produkten, från design tills dess att kunden slutar använda produkten.

Lämpliga säkerhetsöverväganden för datorer och servrar behövs, särskilt i samband med anslutning till och användning av nätverk. På Epson använder vi följande tillvägagångssätt i fråga om säkerhet så att våra kunder kan använda våra produkter såväl säkert som enkelt.

1.

Vi betraktar våra produkters säkerhet som grunden för våra produkters kvalitet.

2.

Vi tillhandahåller aktivt information och kunskap om säkerhet till våra kunder.

3.

Vi arbetar ständigt med att erbjuda skydd mot säkerhetsproblem.

Viktiga säkerhetsfunktioner hos Epson-skrivare och multifunktionsenheter

PIN-kod för utskrift

Begränsad åtkomst till konfidentiell, tryckt information med hjälp av säker PIN-kodsfunktion på våra WorkForce Pro-skrivare. För extra lugn och ro stöder skrivarna även de senaste säkerhets- och krypteringsprotokollen, däribland IPSEC och IEEE802.1x.

Säker/krypterad kommunikation

Du kan filtrera IP-adresser, typer av tjänster, mottagning och överföringsportnummer osv. som har åtkomst till Epson-enheter med hjälp av funktionen för IP-filtrering. Det är också möjligt att kryptera all nätverkskommunikation med hjälp av funktionen IPSec. Beroende på kombinationen av dessa filter kan du ställa in huruvida du vill acceptera eller blockera data från en viss klient samt acceptera eller blockera specifika typer av data.

Skydda din adressbok

Vid gruppredigering av en allt i ett-skrivares adressbok kan du förhindra utlämning av adressinformation och obehörig manipulation genom att kräva ett administratörslösenord. Eftersom flera adressböcker kan sparas som en krypterad fil kan du dessutom förhindra utlämning av personuppgifter, till exempel faxnummer och e-postadresser, när du ersätter eller säkerhetskopierar allt i ett-skrivaren.

När du kasserar din multifunktionsskrivare

När du överför eller kasserar en skrivare kan du återställa alla inställningar till fabriksinställningarna (initieringen) i syfte att förhindra avslöjande av konfidentiell information.

Viktiga säkerhetsfunktioner hos Epson-skannrar och multifunktionsenheter

Säker dokumentbearbetning och effektiv datahantering

Administratörer kan hantera en mängd olika uppgifter centralt, från skanningsprofiler till att användarbehörigheter. IT-administratörer kan styra jobbehörigheterna på flera olika sätt, bland annat genom användar-ID och lösenord, LDAP Active Directory, ID-kort för inloggning och PIN-kod.

På enheten

Administratörer kan låsa vyer i syfte att förhindra obehöriga profiländringar. Vilket säkerställer att varje användares specifika jobbprofiler görs tillgängliga oavsett var de befinner sig inom företaget.

PDF-SKYDD

Lägg till dokumentbegränsning på filnivå i skannade PDF-filer med lösenordsskydd som skyddar mot obehörigt filöppnande.

Egendomsskydd

Begränsa dokumentmottagarnas åtgärder och kapaciteter genom att begränsa redigerings- och utskriftsfunktionerna.

PDF/A

Skapa PDF-filer som överensstämmer med standarderna PDF/A-1 eller ISO19005-1.

Säker skanning

Du kan skanna in data i lösenordsskyddade PDF-filer. Detta kan förhindra att tredje part kan läsa dokument utan tillstånd.

Viktiga säkerhetsfunktioner genom programvarulösningar

Förhindra obehörig åtkomst till multifunktionsenheter och skannrar

Autentisera och identifiera användare och deras åtkomstprofiler automatiskt. Kontrollera och spåra vad varje enskild användare får och inte får på en enhet och skydda värdefulla affärsdata under hela affärsprocessen. Förbättra också efterlevnaden av skyddad åtkomst till multifunktionsskrivare och auktoriserade fördefinierade funktioner. På så vis kan du avsevärt minska risken för informationsläckage från multifunktionsskrivare.

Skanna till mig

Att skicka dokument via e-post är visserligen ett effektivt och bekvämt sätt att dela dokument, men kan också vara riskabelt. E-postade dokument som innehåller känslig information (till exempel bankkontoinformation eller födelsedatum datum) som skickas av misstag till fel person kan få allvarliga konsekvenser. Auktoriserade användare skannar dokument och e-postar resultaten till en förinställd e-postadress i syfte att undvika att skannade dokument med konfidentiell information och reglerade dokument skickas fel.

Styrning av fildestination

Fördefinierade arbetsflöden, faxnummer och e-postadresser i syfte att säkerställa att dokument skickas till rätt adress. Epson kan hjälpa alla organisationer att undvika feldirigering av skannade dokument samt minska antalet fel med fördefinierade registreringsprocesser.

Automatisera affärsprocesser

Regelbaserad lösningar för dokumentigenkänning gör att skannade dokument kan skickas automatiskt till rätt team. Avancerade verktyg för extrahering av data, inklusive tecken- och märkningsdetektering, streckkoder samt databassökning gör att viktigt innehåll kan verifieras korrekt och levereras till olika företagstillämpningar, vilket minskar dubbelarbete och minimerar antalet manuella ingrepp.

Förhindra att obehöriga anställda hämtar dokument

Säker utskrift ger maximal användning av alla delade enheter och håller konfidentiella dokument borta från fel händer. Dokument frisläpps på ett säkert sätt av ägaren till dokumenten i syfte att förhindra att konfidentiella eller känsliga data ligger kvar och skräpar, vilket gör att datan endast kan ses av den avsedda mottagaren.

Dokument­hanteringssystem

Innehåll i detta faktablad:
  • Introduktion
  • Utforska funktionerna i dokumenthanteringssystem (DMS:er)
  • Att tänka på vid implementering av DMS:er
  • DMS-integreringsplanen i tre steg
  • Varför är skannrar vitala för DMS:er?
  • Om Epson
HÄMTA FAKTABLAD

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Epsons lösningar, fyller du i dina upplysningar nedan, så blir du kontaktad av en Epson representant.

Fält som har markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Fyll i detta fält
Jag vill få nyheter och produktinformation från Epson.

  1. Detta är den maximala bot som kan tillämpas för de allvarligaste överträdelserna, dvs. för att inte ha tillräckligt kundmedgivande för att behandla data eller att bryta mot det grundläggande i Privacy by Design("sekretess genom utformning")-koncept. Det finns en nivåbaserad bötesstruktur, dvs. ett företag kan bötfällas med 2 % för att inte ha sina papper i ordning, för att inte ha meddelat kontrollinstansen och datasubjektet om ett brott, samt för att inte genomföra en effektbedömning.