Så här tycker Europa: Hur tekniken kommer att påverka arbetsplatsen

En optimistisk syn på fördelarna med den kommande tekniken på europeiska arbetsplatser bör inte bemötas med självgodhet

Så här tycker Europa: Hur tekniken kommer att påverka arbetsplatsen

Tänk dig en framtid där masstillverkningen har bytts ut mot en extremt lokal utskriftstjänst, där befolkningen använder avancerad teknik för att förebygga sjukdom i det egna hemmet, där virtuella möten sker genom hologram när distansmedarbetare samarbetar på morgondagens arbetsplats. Denna framtid är mycket närmare än vi tror.

Denna vision om framtidens arbete är ingen fantasi utan en kommande verklighet, vilket bekräftas i Epsons nyligen genomförda undersökning bland europeiska företagsledare och anställda på morgondagens arbetsplatser. Över hälften (57 procent) av den europeiska personalstyrkan inom olika branscher, till exempel sjukvård, utbildning och detaljhandel, tror att tekniken kommer att rubba såväl branscher som organisationsmodeller, och 6 procent trodde att deras enskilda yrkesroller skulle försvinna inom 10 år. Är det då en blek framtid vi står inför?

En positiv syn på förändring

Trots den omfattande störningseffekt som tekniken förväntas föra med sig är sanningen den, att när 17 branschexperter och futurologer delade med sig av sina åsikter kring hur tekniken kan utforma framtidens arbetsplats, så uttryckte 64 procent av den europeiska personalstyrkan en positiv syn på framtiden.

Enbart optimism kommer emellertid inte att räcka. En positiv branschförvandling kräver att organisationerna förbinder sig att genomdriva förändringar. I dagens läge betraktar endast 14 procent av personalen sida respektive organisationer som utmärkta på att hålla utkik efter nya tekniska landvinningar, och endast 28 procent ansåg sina organisationer vara särskilt bra i fråga om att implementera ny teknik.

Genom att adressera denna utmaning bör organisationerna bli varse om personalens omfattande oro. Totalt trodde 75 procent av de tillfrågade att tekniken skulle resultera i färre anställda. Denna siffra varierade kraftigt mellan olika länder. Spanska anställda uttryckte störst oro; hela 8 av 10 förutspådde en minskad arbetsstyrka. Tyska anställda var noterbart minst pessimistiska; 67 procent oroade sig för effekten. Med tanke på att Spanien i nuläget har den näst högsta arbetslösheten i EU, 1och Tyskland den näst lägsta, så är det å andra sidan troligt att den aktuella arbetsmarknaden kan spela en viss roll för optimismen i respektive land.

Optimism efter bransch

Variationer efter bransch uppvisade en lika intressant trend. Tillverkningsindustrin visade sig vara förvånansvärt optimistiskt: 75 procent av medarbetarna förväntade sig ett skifte till en mer lokal tillverkningsmodell, och 55 procent trodde att anställningsnivåerna skulle förbli desamma eller stiga. Med tanke på 3D-utskrifternas förväntade och signifikanta effekt bara på tillverkningen var detta en intressant inblick i arbetsstyrkans optimism.

Inom utbildningssektorn var de svarande emellertid mindre optimistiska. Utöver en viss oro kring effekterna på bibehållandet av kunskap – som ett resultat av mer teknik i undervisningen – uttrycktes även oro kring faktorer som skulle kunna begränsa introduktionen av teknik. Personal inom utbildningssektorn uppfattade finansiering, lärarutbildning och föråldrad teknik som de största hoten mot framtida generationers utbildning. Faktum är att 61 procent av personalen inom utbildningssektorn inte ansåg lärarna tillräckligt rustade för att ge sina elever den kompetens de behöver för att kunna använda tekniken under det kommande decenniet. Vi kommer att vidareutveckla denna tanke inom loppet av denna serie.

Vad lär vi oss då av den europeiska arbetsstyrkans uppfattningar? Vi lär oss att vi inte får bli självbelåtna, att förändringen är på väg och att haka på förändringen under vägen medför sann optimism inför den omvandling tekniken för med sig. Den verkliga frågan är: Kan organisationerna tillhandahålla de positiva fördelarna, och vem kommer i slutändan att överta ansvaret för att de gör just detta?

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här