Mindre än en fjärdedel av företagen ansåg att hållbarhet och sociala frågor var en av de tre främsta prioriteringarna under 2020 – men förväntningarna på tiden efter covid-19 är uppmuntrande

En ny hållbarhetsindexrapport från Epson

Mindre än en fjärdedel av företagen ansåg att hållbarhet och sociala frågor var en av de tre främsta prioriteringarna under 2020 – men förväntningarna på tiden efter covid-19 är uppmuntrande

• Ny indexrapport från Epson behandlar förväntningar om hållbarhet under och efter covid-19 och dess inverkan på företag

• Rapporten visar skiftande prioriteringar, oeniga intressenter och olika generations- och regionala drivkrafter

En ny indexrapport som har lanserats av Epson granskar skiftande prioriteringar och förväntningar avseende hållbarhet och sociala hänsynstaganden, nu och efter covid-19. Syftet med rapporten är inte att bara identifiera företagens åtgärder, utan också de möjligheter och hot som uppstår som resultat av deras kunders och anställdas förväntningar. Demografiska och regionala variationer granskas också.

Rapporten omfattar resultat från forskning som genomfördes under covid-19-pandemins sommarmånader, där fler än 4 000 personer i Europa och Mellanöstern tillfrågades om deras åtgärder och attityder med avseende på hållbarhet [1]. Detta följdes av en rad debattevenemang som hölls under det sista kvartalet 2020 för att undersöka forskningsrönen. 

 

[1] Undersökning utförd av B2B International i juni 2020 på uppdrag av Epson

 

”För Epson har hållbarhet länge varit en hörnsten för företaget, både avseende design och produktion av de produkter vi tillverkar och inom våra egna beteenden och verksamheter. Vi tror inte att vi är ensamma om att sträva efter mer hållbara tillvägagångssätt för affärer, men pandemin har förändrat många prioriteringar”, säger Darren Phelps, VP för Epson Europe. 

”Vi ville lära och anpassa oss tillsammans med våra partner och konsumenter för att ta reda på var tekniken kan anpassas och hjälpa till att stödja planer för en mer hållbar och ekonomiskt livskraftig framtid. Denna rapport delar de insikter vi har erhållit, både med avseende på aktuella och planerade åtgärder och på förväntningar från intressenter som kan påverka verksamhetens framgångar”.

Viktiga slutsatser:

  • Under covid-19-krisen ansåg mindre än en fjärdedel av företag i Europa och Mellanöstern att hållbarhet och sociala frågor var en av deras tre främsta prioriteringar
  • Detta stod i strid mot den allmänna befolkningen, där 71 % (både som kunder och anställda) ansåg att miljön och sociala frågor är viktiga
  • Och 83 % hävdade att de miljömässiga och sociala meriterna hos de produkter och tjänster de köper personligen är viktiga
  • Anställda som arbetar både på kontoret och hemifrån sade att miljöfaktorer måste spela en viktig roll i de produkter de använder (70 % anser att tekniken för arbete hemifrån måste hålla länge, vara energisnål eller minska avfallet)
  • Medan 81 % av anställda sade att det är viktigt för dem att deras arbetsgivare stödjer sociala och miljömässiga frågor
  • IT-beslutsfattare leder när det handlar om positiv miljöplanering för framtiden. Detta kommer utan tvekan att hjälpa de företag som försöker prioritera dessa frågor efter covid-19 och som vill bättre anpassa sig till kunders och anställdas förväntningar
  • Regionala skillnader och generationsskillnader är uppenbara, men en majoritet är överens om att det finns affärsfördelar med hållbara och samhällsåtgärder

 

Ytterligare information:

Hållbarhetsposition – nu och efter covid-19

Det är lätt att förstå att nya påfrestningar som covid-19-pandemin medförde fick företag att ändra sina prioriteringar. Tyvärr lades hållbarhets- och sociala frågor till synes åt sidan, med 76 % som bekräftade att de inte ingick i deras tre främsta affärsprioriteringar. Mer positivt är att det finns förväntningar på att fokus kommer att förnyas när krisen är över, med 65 % som anser att dessa frågor blir viktigare i efterdyningarna av covid-19.

 

Hållbarhet och kostnadseffektivitet kan samverka med avseende på kontorsteknik. Men dessa lösningar förbises ofta när makrotrender som vindkraftverk och solpaneler leder många till att få ett intryck av att hållbarhet kan vara otillgänglig och dyr.

 

IT-beslutsfattare är de troliga förespråkarna för hållbarhet

IT-beslutsfattare är ledande avseende positiv framtidsplanering, med 79 % som förväntar sig att vikten av miljö- och sociala frågor ska att öka efter covid-19.  Detta kan förklaras av det faktum att de har bättre insikt och kunskap om de enkla tekniska lösningar de förfogar över och de är bättre positionerade för att både implementera dem och spåra deras inverkan.

 

– Vi vet redan att bläckstråletekniken har enorma miljömässiga fördelar jämfört med lasertekniken och vi har förespråkat utbytet under många år, säger Darren Phelps. Om alla laserskrivare i Europa byttes ut mot Epsons värmefria bläckstråleskrivare för företag skulle vi kunna spara tillräckligt mycket energi varje år för att minska koldioxidutsläppen med 410 miljoner kilo och minska energikostnaderna med upp till 152 miljoner euro varje år [1]

 

[1] Baserat på Epsons beräkningar. Metod verifierad av TÜV Rheinland, baserat på ”typisk energiförbrukning”, definierad enligt och/eller simulerad med hänvisning till Energy Star-testproceduren och presenterad i kWh per år. Modeller identifierade med hjälp av IDC HCP tracker 2019Q2 (data för Q1 2015 – Q4 2018) och installationer 2018 i EU22-verksamheter rapporterade av IDC (”Installed Base by Vertical, Q2 2019”). Jämförande beräkningar finns här: https://www.epson.eu/neop-footnotes

 

Hållbarhetsmöjligheter

Det finns även mindre påtagliga förmåner för företag som fortsätter att engagera sig i miljö- och sociala insatser – 82 % av beslutsfattare och 78 % av icke-beslutsfattare anser att dessa insatser kan ha en betydande inverkan på verksamhetsresultaten. 

  • 44 % tror på märkesuppfattning
  • 40 % tror på medarbetarnas lojalitet
  • 38 % tror på arbetskraftens produktivitet

Dessutom förväntar 86 % av de som fokuserar på miljö- och sociala insatser att företagsvinster kommer att öka under nästa år/de fem kommande åren.

Som konsumenter eller kunder hävdar 83 % av de svarande att de miljömässiga och sociala meriterna hos de produkter och tjänster de köper personligen är viktiga. Och som anställda är dessa faktorer viktiga för 81 % som vill att de ska stödjas av deras arbetsgivare. En avgörande faktor med avseende på framtida personalplanering.

Anställda vill att bättre hänsyn tas till utrustning (hemma och på kontoret) oavsett dess ålder

Med avseende på de produkter som tillhandahålls vill anställda se hållbarhetsinsatser här också, med 70 % som hävdar att det är väsentligt att produkterna är byggda för att hålla, vara energisnåla och/eller minska avfallet.

Och även om generationsskillnaderna är uppenbara – över 76 % av dem som är under 22 år och 71 % av dem som är 23–37 år förväntar sig att sociala och miljömässiga frågor ska bli allt viktigare efter covid-19, jämfört med 55 % av dem som är 54 år eller äldre – är det den äldre demografin som driver efterfrågan på produkter som är energisnåla, håller länge och minskar avfallet.

 

Ta reda på mer och skaffa indexrapporten här: xxxx

 

Slut

Meddelande till redaktören

Se mer om vad Epson gör för att stödja hållbarhet: https://www.epson.eu/greenreport