I takt med att flexibelt arbete blivit alltmer populärt, visar nya undersökningar att många företag har halkat efter i trenden

47 % av anställda arbetar regelbundet hemifrån

I takt med att flexibelt arbete blivit alltmer populärt, visar nya undersökningar att många företag har halkat efter i trenden

  • 47 % av anställda arbetar regelbundet hemifrån
  • De anställda anger en högre effektivitet och produktivitet som fördelar med att jobba hemifrån
  • Samtidigt stöder emellertid 24 % av arbetsgivarna fortfarande inte distansarbete
  • Och bara 18 % av arbetsgivarna erbjuder i nuläget den fjärrmötesteknik som behövs för att göra det till normen

Februari 2017 - Under nästkommande 10 år kommer arbetspraxis, organisationsstruktur och kontorsmiljöer med stor sannolikhet att förändras avsevärt. Redan nu har en ny undersökning från Epson – som granskade små och medelstora företag i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) – funnit att mindre än en femtedel (18 %) av de anställda endast utför sina arbetsuppgifter i kontorsmiljö.  Och samtidigt som många anger en flexibel arbetsplats som fördelaktig för den personliga produktiviteten, stöder nästan en fjärdedel av arbetsgivarna (24 %) ännu inte modellen.

Detta pekar på ett starkt kontrasterat synsätt bland arbetsgivarna.  Resultaten anger att 47 % av arbetsstyrkan regelbundet arbetar hemifrån – 30 % minst 1-2 dagar i veckan, och ytterligare 15 % 3-4 dagar i veckan.  Men samtidigt som vissa arbetsgivare välkomnar en flexibilitet i arbetet, så pass att 13 % av de tillfrågade anställda uppgav att de inte längre hade egna skrivbord, så är andra mer tveksamma.   24 procent av de tillfrågade anställda angav att deras organisation i nuläget inte tillåter hemarbete, och ytterligare 26 % uppgav att deras arbetsgivare visserligen betraktade viss flexibilitet i arbetet som önskvärd, men att de samtidigt inte aktivt främjade arbete utanför kontoret.

Xxxx, xxxx på Epson säger: "En del organisationer kanske inte är lika redo att implementera dessa förändringar i sina arbetsmönster som andra, men i takt med att 2017 års rekryteringslandskap i EMEA börjar bli alltmer konkurrensutsatt, kan man komma att ställas inför ett svårt val. De 50 % av företagen som uppvisar motvillighet att anamma flexibelt arbete som en personalförmån kan komma att drabbas extra hårt av den rådande situationen på kompetensmarknaden, detta i takt med att det blir allt svårare att hitta kvalificerade sökande i regionen."

För att gå in mer i detalj om varför flexibla arbetsplatser är så attraktivt för de anställda: 27 % av de svarande uppgav att hemarbete förbättrade deras arbetslivsbalans ─ en nyckelfaktor för att behålla personal ─ och 24 % uppgav att hemarbetet eliminerade pendlingstiden under arbetsdagen.

Men det är inte bara balansen mellan arbete och hem som förbättras genom flexibla arbetslösningar. För 22 % av de anställda gör arbete utanför kontorsmiljön i själva verket att de kan arbeta mer fokuserat. 46 procent av de svarande uppgav att en eller två dagars hemarbete i veckan var den optimala fördelningen för att arbeta effektivt, och 42 % uppgav även att detta alternativ var optimalt för produktiviteten.

Fastän 41 % innebär att en avsevärd andel av de svarande redan nu kan åtnjuta hemarbete, återstår en lång väg innan arbete utanför kontoret är normen för alla. Detta vilar ofta på vilka tekniska lösningar som finns på plats i syfte att möjliggöra flexibelt arbete, detta då endast 18 % av arbetsgivarna i nuläget aktivt stöder och främjar hemarbete genom fjärrmötesteknik och interaktiv teknik, något som spelar en fundamental roll för att se till att de anställda har de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete oavsett var de befinner sig.

I takt med att den så kallade "gig-ekonomin" börjar etablera sig – en miljö där temporära anställningar är mer ofta förekommande, och där oberoende anställda kan ha diverse korttidsanställningar hos olika organisationer – har modellen där permanent personal ser mer flexibelt på sina arbeten vuxit sig allt större. Även om gig-ekonomin ännu inte har vuxit sig lika stor överallt inom EMEA-regionen, så har förväntningarna på en anställning och på balansen arbete/privatliv börjat förändras i takt med att en ny generation medarbetare börjar arbeta på våra kontor.

I takt med att "arbeta överallt"-modeller blir alltmer vanliga, samarbeten överskrider nationsgränserna och anställda hemma respektive på kontoret ska kopplas upp mot varandra, förutspås de tekniker som ska möjliggöra dessa förändringar bli en vital del i samtliga IT-chefers verktygslådor.


Om studien

Undersökningen utfördes online av Coleman Parks från oktober 2016 till januari 2017.

Målgruppsprofil: Små- och medelstora företag (10-250 anställda). Anställda som använder skrivare regelbundet (minst en gång i veckan)

totalt 2 400 intervjuer.

Med tjänstemän på lokala kontor i Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern, Rumänien, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Sverige, Sydafrika, Israel och Grekland.

Totalt n = 2 400 tjänstemän har slutfört undersökningen hittills. Fördelningen av de svarande som slutförde undersökningen i varje land är följande: Tjeckien (250), Slovakien (250), Polen (200), Ungern (200), Rumänien (100), Belgien (200), Danmark (100), Finland (100), Nederländerna (200), Norge (100), Sverige (200), Sydafrika (200), Israel (200), Grekland (100).

Observera att standardkonventionen för avrundning har tillämpats och därför stämmer inte en del summor överens till 100 %.