Hur tekniken river elfenbenstornet inom sjukvården

Tekniken för att revolutionera sjukvården existerar, men kommer yrkespersonerna inom sjukvården att ha tid att anpassa sig?

Hur tekniken river elfenbenstornet inom sjukvården

Tekniken håller på att omvandla den moderna världen, och det finns kanske ingen annan plats där skiftet sker mer påtagligt än inom sjukvården. Avancerad robotteknik, fjärrövervakning av patienter och 3D-utskrifter erbjuder alla revolutionära funktioner i samband med tillhandahållandet av sjukvård. Hur kan vi då förena teknisk förändring och en bransch så fundamentalt baserad på mänsklig interaktion?

Som ett led i Epsons undersökning av morgondagens arbetsplatser intervjuade vi personal i Europa och branschexperter för att förstå hur tekniken kommer att förvandla branschen. Dr Tobias Gantner, sjukvårdsfuturist, menar att tekniken kommer att ha en avgörande effekt på den mänskliga interaktionen inom sjukvården. Han tror emellertid att tekniken kommer att komplettera och främja den mänskliga interaktionen. Tekniken kommer att tillhandahålla supportsystem för läkare som låter dem omfördela sin tid och få mer interaktion med patienterna.

En friskare framtid genom skrivaren

72 procent av läkarna i Europa som tillfrågats av Epson tror att 3D-utskrifter, organiska utskrifter och bioprinting kommer att minska väntetiderna för operation, och ytterligare 70 procent tror att de kommer att öka antalet lyckade operationer och behandlingar. Som ett ytterligare komplement till detta skifte tror 64 procent av de svarande att utskrift av anpassade, receptbelagda mediciner dramatiskt kan förbättra behandlingsresultaten.                                                                     

Avancerade utskrifter ger ett paradigmskifte inom sjukvården, tillika ett som redan idag uppnår resultat. Totalt tror 63 procent av de svarande att 3D-utskrifter kommer att revolutionera sjukvården inom allt från att skapa nya organ och beställd medicinering till att adressera logistikutmaningar. Och denna förändring är inte avlägsen: 48 procent av de svarande är överens om att organiska utskrifter och bioprinting kommer att revolutionera världen inom nästkommande decennium.

Förstärkt sjukvård

Förstärkt verklighet ger ytterligare möjligheter att förvandla sjukvårdens framtid. Föreställ dig kirurger iförda masker som matar dem med vitala patientdata i realtid, och som utför markeringar och anteckningar på kroppar med hjälp av precisionskartor över hjärt- och kärlsystemet. Föregångaren till denna teknik används redan på dagens kliniker.

Våra undersökningar visar att 50 procent av de svarande tror att AR kommer att revolutionera kirurgin, medan 45 procent tror att AR kommer att revolutionera kirurgiutbildningen. I denna framtid kan medicinstudenterna visa detaljerade, förstärkta data om anatomi och utforska kroppar ur olika perspektiv, vilket leder till minskade kapital- och tidsinvesteringar.

Tekniken kommer att få stor inverkan på utbildning och samarbete inom sjukvården. Faktum är att 76 procent av de svarande är överens om att detta kommer att medföra en förbättrad kunskapsdelning tack vare fjärråtkomst och virtuellt samarbete, och 72 procent anser att bättre åtkomst till patientdata kommer att förbättra vården.

Positiv sjukvård

Tekniken står redo att revolutionera sjukvården, och enligt vår undersökning är den medicinska personalen redo att implementera den. Den kommer att ge en ökad effektivitet, förbättrad noggrannhet och datadelning, och i slutändan leda till bättre resultat för patienterna. Avancerad robotteknik kommer likaså att erbjuda revolutionerande möjligheter, vilket vi kommer att utforska i kommande artiklar.

Om allt detta verkar för bra för att vara sant, så kan omnämnas att ett stort hinder fortfarande finns, tillika ett som inte utgör någon överraskning inom sjukvården – tidspressen.

Ny teknik kräver att branschen anpassar sig och dess personal likaså – ändå uttrycker 70 procent av de svarande en oro över den tid som kommer att krävas för att utveckla ny kompetens. Även om tekniken i slutändan kan revolutionera sjukvården – har sjukvården tid att implementera denna revolution?

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här: