Hur kommer tekniken att förändra verksamheten?

Europeisk personal är osäker i frågan om teknikens inverkan på verksamheten, och vill att företagen redan nu börjar förbereda dem inför kommande förändringar

Hur kommer tekniken att förändra verksamheten?

Tekniken är motorn i en revolution inom vårt arbetssätt. Precis som andra revolutioner kan intrycket av den bland de påverkade avgöra dess utveckling. Epson har just slutfört en undersökning i syfte att ta reda på vilken effekt europeiska medarbetare förväntar sig att störande teknik kommer att ha på verksamheten.

I detta syfte intervjuade vi 17 globala experter, och framförde sedan dessas prognosticeringar och hypoteser till över 7 000 europeiska företagsledare och anställda för att dessa skulle hjälpa oss att förstår hur transformativa tekniska trender uppfattas.

Vi befinner oss helt klart vid en brytpunkt. Majoriteten av de svarande förväntar sig att tekniken kommer att revolutionera deras respektive branscher inom nästkommande 10 år. Bland respektive ytterlighet trodde å ena sidan åtta procent att tekniken kommer att bli fullständigt revolutionerande, medan å andra sidan två procent inte förväntade sig någon effekt alls. Men om verksamheten förändras, hur tror då medarbetarna i Europa att denna förändring kommer att ta sig uttryck?

Föränderliga åsikter och föränderliga sektorer

Diverse tekniker kommer att påverka sektorerna på olika sätt, något som framkommer i de distinkta åsikter som framhävs av vår undersökning. Bärbar teknik rankades högst bland alla kommande tekniker vi omnämnde (inklusive 3D-utskrifter, artificiell intelligens, robotteknik med mera). Bärbar teknik uppfattas som något positivt av 65 procent av medarbetarna i Europa, medan bioprinting och robotteknik (samarbetsrobotar) ses som minst positiva, med 58 respektive 57 procents gillande.

Denna skillnad kan förklaras genom uppfattningar och upplevelser av bredare tillämpning av bärbar teknik, där bioprinting ses som mer begränsat inom sjukvårdssektorn. Medvetenhet om kommande teknik kan även den spela en viss roll: 60 procent av de svarande uppgav sig vara medvetna om bärbar teknik, men endast 37 procent hade hört talas om bioprinting. Detta understryker utmaningen i att anpassa sig till ny teknik, förstå förändring och att förbereda sitt företag inför den.

Positiv förberedelse

Även om det finns vissa marknadsinterna skillnader, så genomsyras de alla av en villighet hos personalen att ta till sig tekniken. Denna optimism kan emellertid vara bortkastad om organisationerna själva inte försöker maximera de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. När endast 14 procent av de anställda betecknar sina respektive organisationer som "utmärkta" i fråga om att hitta nya tekniska landvinningar, och när mindre än en tredjedel (28 %) ser sina respektive organisationer som "särskilt bra" på att implementera ny teknik, så är det kanske organisationernas bristfälliga förmåga att förbereda och anpassa som utgör hindret mot en smidig teknikintegrering. Detta utgör en vital faktor med tanke på att 57 procent av den europeiska arbetsstyrkan tror att branscher och organisationsmodeller kommer att rubbas av den nya tekniken under nästkommande decennium.

Anpassa sig efter förmånerna

Trots att anpassning till ny teknik medför en viss börda på verksamheten – och 59 procent av arbetsstyrkan menar att det skulle medföra ökade driftskostnader – så finns det ändå starka argument för en sådan anpassning. 79 procent av de svarande tror att tekniken kommer att förbättra den organisatoriska effektiviteten. Detta innebär en framtid där vi har mer tid och mindre begränsade av traditionell arbetstid.

Enligt 77 procent av de svarande skulle den tekniska omvandlingen även ge ekonomisk vinst. Enligt vissa expertprognoser har enbart Internet of Things (IoT) en potentiell global ekonomisk effekt på upp till 6,2 miljarder dollar fram till år 2025 1. Även om siffran inte är oomtvistad blir betydelsen tydlig för arbetsstyrkan. 76 procent av de svarande tror att tekniken kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt, och 74 procent tror att den kommer att främja konkurrensen inom deras egen bransch.

Vi lever i en föränderlig tid, och enligt 81 procent av den tillfrågade europeiska arbetsstyrkan kommer vi att genomgå en förändring som utmanar vårt traditionella arbetssätt. Att i slutändan kunna hålla jämna steg med denna förändring innebär inte bara att hålla sig konkurrenskraftig, det handlar om att utnyttja tekniken i syfte att frigöra en enorm potential för framtida tillväxt.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här