Hur kommer tekniken att förändra våra jobb?

Forskning har visat att europeiska medarbetare förväntar sig att tekniken ska göra deras arbete mindre stressigt, mer flexibelt och mer kreativt – är de redo?

Hur kommer tekniken att förändra våra jobb?

På Epson utforskar vi gärna vilka effekter som tekniska omvandlingar har på arbetsplatsen. Tack vare ny forskning håller omfattningen av dessa effekter på att klarna. I vår första blogg i denna serie Hur kommer tekniken att förändra verksamheten?utforskade vi hur europeiska medarbetare förväntar sig att företagen kommer att förändras under nästkommande decennium, samt hur företagen bör förbereda sig.                                                               

I denna artikel går vi vidare till att utforska vilken inverkan dessa förändringar skulle få på enskilda medarbetare och dessas vardagliga roller.

Det står helt klart att teknikens inverkan är en källa till oro för europeiska medarbetare.  Nästan hälften (48 %) tror att tekniken på ett direkt sätt kommer att rubba deras roll på arbetsplatsen, och 6 procent går så långt som att säga att deras individuella roller kommer att försvinna inom nästkommande tio år.

Denna känsla vilar på omfattande globala varningar. I en rapport från 2016 beräknade World Economic Forum att nettoförlusten av jobb förorsakad av enbart robotautomatisering skulle uppgå till 5,1 miljoner i 15 ledande globala ekonomier senast år 2021. 1. Har då de anställda fog för sin oro?

Effektiva roller

Om vi ska kunna undvika att se tekniken enbart som ett hot mot jobben, så måste vi ta till oss de möjligheter tekniken möjliggör i enlighet med våra forskningsresultat. I motsats till de negativa rubriker som talar om förlorade jobb råder en positiv känsla hos arbetsstyrkan med avseende på hur yrkesrollerna förväntas utvecklas. En tredjedel av de europeiska medarbetarna tror att deras roller kommer att bli mer effektiva som ett resultat av tekniken, samt att de också kommer att bli mer produktiva, exakta och analytiska. Personal inom tillverkning och detaljhandel är överens om att en ökad effektivitet skulle utgöra den största vinsten.

Men det är inte bara verksamhetens effektivitet utan även själva deras natur som förväntas utvecklas.  Till exempel tror 21 procent av de anställda att den tekniska omvandlingen kommer att göra deras roller mer kreativa.

Kommunicera på en föränderlig arbetsplats

Våra arbetsplatsmiljöer kommer även de att genomgå förändringar. Nästan hälften av de svarande trodde att arbetsplatserna skulle bli mer övervakade och styrda, men samtidigt också mer flexibla. 38 procent av de svarande trodde att tekniken skulle medföra mer flexibla arbetstider. Omvänt trodde bara 19 procent att deras arbete skulle bli mer uttröttande och krävande, något som understryker en förväntad trend mot en bättre balans mellan arbetsliv och fritid.

Att kommunicera effekten av denna arbetsplatsförvandling kommer att vara vitalt. Endast 62 procent av de anställda anser i nuläget att deras respektive organisationer är bra eller utmärkta på att kommunicera effekten av tekniska förändringar. Detta minskar till endast 57 procent i fråga om att kommunicera förändringar som berör specifika yrkesroller. Vidare uppgav endast 54 procent av de svarande att deras respektive organisationer är bra eller utmärkta på att engagera påverkade anställda i beslutsfattandeprocessen. Detta innebär att nästan hälften av företagen misslyckas med att kommunicera effekten av viktiga tekniska förändringar på ett tillfredsställande sätt.

Förberedelse är A och O

Om organisationerna vill skaffa sig en position där de kan utnyttja tekniska förändringar, så måste enskilda medarbetare vara förberedda. Endast 65 procent av de svarande ansåg sina respektive organisationer vara bra eller utmärkta på att utbilda sina anställda i teknikanvändning; endast 47 procent ansåg sina organisationer vara bra på att vidareutbilda potentiellt överflödig personal.

I en miljö där 60 procent av europeiska medarbetare ansåg sina respektive organisationer vara bra eller utmärkta på att rekrytera ny personal, visar våra undersökningar upp en möjlig framtid där kompetens är något som anskaffas snarare än utvecklas. På en arbetsplats som är i konstant förändring kan det i slutändan vara vitalt att hjälpa personalen att anpassa sig, samtidigt som relevant ny kompetens anskaffas.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här