Hur kan tekniken byta bransch?

Den fjärde industriella revolutionen kommer att ha en inverkan som vida överstiger tillverkningsbranschen, och kommer att kräva anpassning från regulatorer, lärare, investerare och arbetsgivare

Hur kan tekniken byta bransch?

Byta bransch

En teknisk revolution kommer att medföra en förvandling över hela det industriella landskapet. Denna förändring blir inte enhetlig. Dessa skillnader är tydligt markerade i en undersökning nyligen genomförd av Epson, som undersöker arbetsplatsen av år 2025 och framåt.

Vi intervjuade 17 ledande tänkare om teknikdrivna trender inom europeisk industri, och tillfrågade sedan 7 000 europeiska företagsledare och anställda i syfte att förstå deras medvetenhet och uppfattning om dessa trender, samt deras förväntningar kring hur de själva kommer att påverkas.

När vi talar om den industriella revolutionen väcker det bilder av transformativa maskiner som medför innovation inom tillverkningsindustrin. Uppfattningarna om den nya (fjärde industriella) revolutionen är inget undantag. Europeiska anställda framhävde bilindustri och industriell tillverkning som de områden som kommer att påverkas mest. Men en revolution är så mycket mer än bara maskiner.

Ändrade förordningar

Den aspekt där denna revolution kanske skiljer sig kraftigast åt från de tidigare är den bredare miljö som den kommer att uppstå i. Det moderna europeiska industriella landskapet styrs av sammanlänkade förordningar, och dessa kommer att ha en avgörande inverkan på morgondagens förvandling.

Vår forskning visar att 73 procent av europeiska anställda tror att ny teknik leder till fler bestämmelser och lagar som berör ansvarsskyldighet och praxis. Det är här som vår moderna revolution påtagligt kan skilja sig från de tidigare, detta eftersom branscher som t.ex sjukvård anpassar sig efter en mycket mer påföljdsinriktad regelverksbelastning. Det här också här som myndigheterna skulle kunna erbjuda den viktigaste sektorspecifika inverkan på tekniken.

Förändring efter sektor

Teknikens varierande effekt över olika sektorer är av avgörande betydelse för Epsons undersökningar. Vi har utforskat fem huvudsektorer: sjukvård, detaljhandel, tillverkning, utbildning och den allmänna företagsvärlden. Det är tydligt att dessa branscher, trots överväldigande fördelar med tekniken, kommer att ställas inför en likvärdig utmaning i fråga om effektiv implementering.

Inom detaljhandeln fann vår undersökning att konsumenterna kommer att ha en betydande inverkan på hur varor köps in och tillverkas, samt att 3D-skrivare kommer att skapa ett landskap av lokal, anpassad tillverkning. Stora data och bärbar teknik kommer att ytterligare en övergång till en värld där återförsäljarna inte längre själva tillhandahåller produkterna utan istället erbjuder kunderna licens att skriva ut dem, hemma eller någon annanstans.

Inom tillverkningsbranschen medför denna förändring i inköpsbeteende en betydande inverkan på hur varor framställs globalt. Sektorn uppvisar en uppfriskande positiv framtidsprognos, detta trots insikten att den traditionella tillverkningsmodellen med visshet kommer att förvandlas helt och hållet.

Inom sjukvården demokratiserar datans roll den personliga vården. Det möjliggör patientdiagnos och förebyggande vård i hemmet i en utsträcknings som överstiger allt vi har i nuläget.  Men, som tidigare noterats, kan regelverksmiljöer avsevärt komma att påverka framgången med detta.

Anpassning över flera sektorer

Samtidigt som de omedelbara effekterna över flera sektorer kan variera, kommer behovet av en positiv branschanpassning att bli en gemensam nämnare. En EU-rapport från 2016 om arbetets framtid 1understryker denna förändrings löpande natur, men även det vitala behovet av bestämmelser som förstår och anpassar sig efter den, tillsammans med ett utbildningsramverk som skapar kompetenser inför framtiden.

Våra egna undersökningar visar att utbildningspersonal förblir optimistiska i sin syn på effekterna av teknik inom deras sektor. Finansiering, lärarutbildning och lämplig implementering kan emellertid fortfarande utgöra hinder på vägen till framgång.

Den förväntade verkligheten är att branschen under det nästkommande decenniet och därefter kommer att fortsätta att anpassa sig och förändras som ett resultat av löpande tekniska innovationer. Att säkerställa upprättandet av ett utbildningssystem som förbereder och stöttar morgondagens arbetsstyrka för en livslång inlärning och anpassning kommer därför att utgöra en vital grund för Europa.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här