Hållbarhet är inte bara avgörande för miljön. Det är bra för affärerna.

Hållbarhet är inte längre en term som används i förbigående och som företag använder i citat och pressmeddelanden.

Hållbarhet är inte bara avgörande för miljön. Det är bra för affärerna.

Det har blivit en viktig del av kloka affärsmetoder. Organisationer som inte beaktar hållbarhetsåtgärder kommer att förlora en viktig konkurrensfördel.

När det gäller teknik är hållbarhet ännu viktigare för kunder och medarbetare. Millenniumgenerationen, som i allt högre grad blir beslutsfattare och ledare för sina egna företag, bryr sig mycket om hur deras inköpsbeslut påverkar miljön – både inom verksamheten och i privatlivet. Och i alla åldersgrupper är priset inte längre det enda som vägleder människors inköpsbeslut – många tar även hänsyn till ett märkes meriter avseende hållbarhet.

Vi genomförde nyligen undersökningar om attityder avseende hållbarhet. De har visat i vilken utsträckning miljö och social ställning har blivit det nya slagfältet för att vinna både kunders och medarbetares stöd. Våra data antyder att miljö- och sociala frågor är viktiga för 71 % av befolkningen, oavsett om de är konsumenter som fattar personliga inköpsbeslut (31 %) eller när man betraktar de organisationer som de arbetar för (32 %).

COVID-19 har givit upphov till många farhågor som, fram till nu, har sjudit strax under ytan. Pandemin har spridit ett starkare ljus över sociala och miljöfrågors betydelse och gjort många människor medvetna om hur viktiga de är. Ekologiska frågor är numera en viktig social fråga. Därför är det inte förvånande att 75 % av befolkningen anser att arbetsgivare bör inrikta sig mer på sociala och miljömässiga frågor efter COVID-19.

Miljövänlig teknik i hemmet

Efter att ha tillbringat så mycket av vår tid med att arbeta hemma har många av oss förlitat oss på teknik som ger oss möjlighet att utföra våra arbetsuppgifter. Enligt de senaste siffrorna från ONS, från april 2020 gjorde 46 % av personer i anställning en del arbete hemifrån. 86 % av de som arbetade hemifrån gjorde det som resultat av coronaviruset.

Hemarbete har tvingat människor att börja bedöma hållbarheten i deras hemarbetsteknik. Vår forskning återspeglar detta genom att 70 % av de svarande anser att hemarbetsteknik ska vara länge, ha låg energiförbrukning och minska avfallet.

Företagen arbetar fortfarande med att komma ikapp

Trots den ökade betydelsen av hållbara och etiska affärsmetoder försöker fortfarande många företag komma ikapp. I och med tillkännagivandet av kommande vaccineringar befinner vi oss nu på den långa vägen tillbaka till ekonomisk återhämtning och någon form av normala liv, men det råder fortfarande tvivel om företagens beredskap i en värld efter COVID-19. Enligt vår forskning anser endast 24 % av beslutsfattarna att hänsyn till miljömässig och social inverkan är helt inbäddat i planer för återgång till arbete och verksamhetens återhämtning.

På samma sätt är många företag obeslutsamma avseende vikten av miljö- och sociala frågor efter COVID-19. Detta understryks av det faktum att endast 33 % av företagens beslutsfattare anser att ekologiska och sociala effekter kommer att bli betydligt viktigare efter COVID-19. Detta står i skarp kontrast till de 75 % av konsumenterna och arbetstagarna som köper från och arbetar för dem.

Bland de företag i vår forskning som prioriterar hållbarhet förväntar sig 86 % att se en resultatökning under det kommande året/de fem kommande åren. Effekterna av starka miljömässiga och sociala meriter kommer också att märkas i mindre påtagliga verksamhetsområden och skapa positiva känslor för märken. 44 % anser att starka miljöåtgärder och sociala åtgärder har ett positivt inflytande över märkesuppfattningen, 40 % på medarbetarnas lojalitet och 38 % på personalens produktivitet.

Åldersfaktorn

Det är intressant att se att när vi undersöker verksamheters mognad visas en märkbar förändring av attityder. Vi har kommit fram till att fyra av fem nystartade företag betraktar målen för miljömässig och social inverkan som en prioritet. Men endast två av tre företag som är äldre än tio år anser detsamma.

Vi såg också en förändring av åsikter om hänsyn till hållbarhet som berodde på svarspersonernas ålder. Medan endast 63 % av personer över 54 år anser att miljöfrågor och sociala frågor kommer att bli viktigare efter COVID-19 (jämfört med 85 % av generation Z), är de omvänt den åldersgrupp som rankas högst när det gäller att kräva produktkvalitet (51 %), energieffektivitet (48 %) och minskat avfall (45 %).

Hållbarhet kommer att driva verksamhetsstrategier

Vår forskning har visat hur sociala och miljöfrågor kommer att spela en mer framträdande och – i viss mån – splittrande roll för konsumenter, arbetsgivare och arbetstagare.  Även om många förstår att hållbarhet inte längre bara är en eftertanke, utan kommer att forma en verksamhets inriktning och hur den tilltalar både kunder och medarbetare, kommer de som inte håller takten sannolikt att förlora på längre sikt.