Europeiska företag står inför svåra beslut i fråga om sina tekniska relationer

Insikter från globala branschexperter, företagsledare och anställda understryker avsevärda luckor i beredskap, förståelse och vision inför en tekniskt avancerad framtid

Europeiska företag står inför svåra beslut i fråga om sina tekniska relationer

Under de nästkommande åren kommer våra branscher och arbetsplatser att genomgå en dramatisk förvandling som kommer att revolutionera hur företag är organiserade och hur människor arbetar. Vitala beslut måste fattas redan nu inom allt från tillverkning och detaljhandel till utbildning och sjukvård i syfte att skapa framtida möjligheter. Hur vi utbildar och tränar folk, hur vi reglerar olika branscher och hur vi ser till att företagen förblir konkurrenskraftiga och samtidigt tjänar samhället är alla viktiga diskussionsämnen.

Med detta i åtanke inledde Epson nyligen en undersökning med syfte att förstå inte bara de förväntade större trenderna inom teknik på arbetsplatsen och hur dessa kommer att förändra såväl branscher som arbete, utan även människors villighet att anamma dessa tekniker och förändringar. Denna undersökning, den första i sitt slag, undersökte godkännandet av insikter från 17 globala branschexperter bland över 7 000 företagsledare och anställda i Europas fem största ekonomier. Resultaten tyder på att enskilda personer, arbetsgivare och politiska beslutsfattare kommer att ställas inför tuffa beslut framöver i fråga om teknikimplementering. Dessa beslut, som mycket väl kan påverka enskilda personers anställningsbarhet, företagens prestanda och internationella konkurrenskraft, möts med blandade känslor i fråga om teknikens potentiella fördelar (och upplevda hot) inom olika branscher och ekonomier.

Över hälften (57 %) av den europeiska arbetsstyrkan inom en rad branscher (inklusive sjukvård, utbildning, detaljhandel och tillverkning) tror att tekniken kommer att påverka såväl branscher som organisatoriska modeller under nästkommande tio år, och 6 % var överens om att deras individuella roller inte längre kommer att finnas kvar. Baserat på aktuella modeller visar denna siffra att anställningsnivåerna kan komma att minska till 64 %, vilket är lägre än för tio år sedan 1. När de informerades om hur tekniken kan komma att forma deras framtida arbetsplatser såg emellertid 72 % av de svarande an framtiden med tillförsikt, och 65 % uttryckte sig villiga att omskola sig för nya roller.

Men denna optimism kan vara förgäves om organisationerna själva inte försöker maximera de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Med tanke på att endast 14 % av de anställda betecknar sina organisationers förmåga att söka efter nya tekniska framsteg som "utmärkt" och mindre än en tredjedel (28 %) anser sina organisationer vara särskilt bra på att implementera ny teknik, kvarstår frågan om vem som bär ansvaret för att driva på implementeringen och användningen av ny teknik.

Det råder emellertid inget som helst tvivel om att vår "yrkesvärld" så som vi känner till den håller på att förändras. Hur vi i egenskap av privatpersoner, organisationer och nationer anpassar oss och utvecklas kommer sannolikt att avgöra vem som når fortsatt framgång och vem som inte gör det.

Via ett antal poster kommer vi att dela med oss av olika insikter från denna forskning, samt diskutera de avsevärda luckor som upptäckts i organisationernas beredskap och den individuella medvetenheten i fråga om teknikens fördelar. Vi kommer också att titta på ansvarsfördelningen och på hur man bäst förbereder sig inför framtiden. Även om tekniken driver på omfattande förändringar, så är det den mänskliga ambitionen att skapa ett bättre samhälle som utgör den bakomliggande kraften. Tekniken är medlet som används för att uppnå denna förbättring, inte ändamålet i sig. Det är emellertid uppenbart att europeiska företag kommer att ställas inför svåra beslut framöver i fråga om sina tekniska relationer.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här