Detaljhandelns framtid är extremt personlig

Medarbetare inom detaljhandeln förväntar sig att huvudgatorna även fortsatt kommer att vara en viktig faktor inom deras bransch, men hur kommer ny teknik att påverka hur vi shoppar?

Detaljhandelns framtid är extremt personlig

Detaljhandelns framtid är på väg att bli personlig. Enligt en nyligen genomförd Epson-undersökning om morgondagens arbetsplatser kommer detaljhandelslandskapet senast år 2025 att ha förvandlats till en extremt personlig miljö, såväl på nätet som i butiken.

Detaljhandelsfuturisten Howard Saunders menar att Stora Data kommer att göra att shoppingupplevelsen kan skräddarsys och anpassas efter individen, och detaljhandelsmedarbetare i Europa verkar vara lika positiva. Enligt Epsons undersökning, som tillhandahållit tankar och prognosticeringar från branschexperter till över 7 000 europeiska företagsledare och anställda, tror 72 procent av anställda inom detaljhandeln att den nya tekniken kommer att göra det möjligt för dem att tillhandahålla bättre upplevelser.

Totalt anser 73 procent av de svarande i enkäten att personliga enheter i allt större utsträckning erbjuder en länk mellan kunder och butiker; nästan hälften anser att Stora Data kommer att ha en positiv inverkan på branschen. Vad innebär då detta kommande, personliga landskap för detaljhandelns framtid?

En fysisk detaljhandel i utveckling

Parallellt med den datadrivna, digitala revolutionen måste även detaljhandelns fysiska sida utvecklas i syfte att hålla jämna steg. Över hälften av de svarande i Epsons undersökning ser en framtid utan huvudgator som orimlig. Detta utgör ett stort hinder för en sektor ställd inför utmaningen att balansera behovet av fysiskt utrymme och digital konkurrens.

Europeiska medarbetare tror att 56 procent av inköpsbesluten kommer att göras i butiken år 2025. Dessa butiker kommer enligt 51 procent av de svarande att utvecklas till samhällsytor där människor samlas för att dela erfarenheter med andra.

Det fysiska tillhandahållandet av produkter kommer på samma sätt att anpassa sig till denna nya tekniska våg. 46 procent av detaljhandelsmedarbetarna i Europa tror att tekniken kommer frigöra butikerna från lagerhållning så att de istället kan tillverka anpassade produkter som uppfyller direkta behov.

Förstärkt detaljhandel

Förstärkt verklighet (Augmented Reality, eller R) förutspås medföra stora förändringar inom detaljhandelsbranschen. 69 procent av de tillfrågade var överens om att simuleringen av produkter i valfri miljö kommer att hjälpa kunderna att visualisera en skräddarsydd användning, där AR tillhandahåller en unik kundsensorisk upplevelse. Samtidigt var 57 procent överens om att AR även kommer att tillhandahålla en social och rolig shoppingupplevelse, där en känsla av samhörighet skapas kring ett givet varumärke.

Enligt Johan Reynolds, Academic Director på Oxford Institute of Retail Management, håller AR och Virtual Reality för närvarande på att frigöra sig från den hajp som omgett dem. Han menar att deras faktiska integrering inom detaljhandeln inte kommer att äga rum förrän de kan tillhandahålla en tillförlitlig mekanism för vardagsupplevelser. Epsons egna undersökningar har visat att steget dit kan vara mycket närmare än vi tror, åtminstone ur ett europeiskt detaljhandelsperspektiv.

Utmaningen med data

Trots den ambitiösa framtid som ny teknik erbjuder inom detaljhandeln, kan den offentliga inställningen till datadelning fortfarande utgöra ett hinder. Kunderna kan vara motvilliga att acceptera den förändrade balansen mellan ägande av data och anpassade upplevelser. Dessutom tror 63 procent av de svarande att kostnaderna för den nya tekniken kommer att bli en utmaning, och 40 procent tror även att brister i personalutbildning kan påverka.

Teknikens framtid tycks väcka viktiga frågor som berör förhållandet mellan detaljhandeln och dess kunder, och en fråga som måste besvaras berör huruvida detaljhandeln ska kunna förverkliga hela den tekniska omvandlingens fulla potential.

Vill du veta mer?

I den fullständiga rapporten finns all information, och du kan hämta den här