Epson B2B Sustainable Working Environment Index 2021

Hämta PDF

Introduktion: Morgondagens åtgärder för hållbarhet är redan här

I början av 2020 var företag och deras anställda redan medvetna om effekterna av överdrivet resande och fördelarna med distansarbete. De var också införstådda med den roll tekniken skulle kunna spela i möjliggörandet av en mer effektiv och hållbar arbetsplats. Covid-pandemin skapade inte förändring, men den påskyndande den i allra högsta grad.

Nedstängningarna gav oss en glimt av en annorlunda framtid. Dramatiskt sänkta trafikvolymer förbättrade luftkvaliteten och minskade bullerstörningarna. Teknikbaserat distansarbete minskade företagens energiberoende och förbättrade somliga anställdas balans mellan arbete och privatliv. Distansarbete skyndade också på förändringar i kundernas beteende samt i deras förväntningar kring vad som utgör ett hållbart, teknikbaserat företag.

När vi nu går in i en längre period av återhämtning, kommer miljömässig hållbarhet spela en avgörande roll för företagens framgångar. Epson Sustainable Working Environment Index 2021 är det första i en serie benchmarking-studier genom vilka företag kan bedöma och mäta de framsteg de gör när det gäller  hållbarhet.

Vi anser att teknikens roll är avgörande när det kommer till att bygga hållbara företag. Med detta i åtanke avser vi nu försöka skapa oss en uppfattning om andras åsikter och ståndpunkter. I samarbete med forskningsföretaget B2B International har vi därför frågat över 4 000 anställda i 26 länder och anordnat en mängd paneldebatter i syfte att utforska intresset för hållbara initiativ, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi. Resultatet var uppmuntrande. Här delar vi med oss av insikter från undersökningen, samt analyserar de viktigaste trenderna och ger rekommendationer till hur företag kan agera.

Darren Phelps
VP, Business Sales på Epson Europe

3/4
av de anställda vill ha mer fokus på miljö- och samhällsfrågor efter COVID
4/5
arbetsgivare anser att hållbarhetens roll i näringslivet ökar

MEN

Endast
25% av de anställda
och
29% av arbetsgivarna
tror att detta kommer att vara 100 % inbäddat i deras planer för återvändande till arbetsplatsen och återhämtning efter pandemin

Medarbetare är mer entusiastiska över att arbeta i hemmet än vad arbetsgivare är: dubbelt så många anställda som arbetsgivare vill behålla flexibiliteten i arbetet

 

Det finns ingen anledning att vänta på det ”stora initiativet”. Företag kan göra beteendeförändringar och enkla teknikbyten redan IDAG.

70% av de anställda vill att utrustningen de använder när de arbetar hemifrån ska hålla länge, vara energieffektiv eller minimera avfall – som allra minst.

Kulturen  spelar en avgörande roll i hur företag hanterar miljöfrågor och sociala frågor.

2. Nationell påverkan på attityder till hållbarhet

Kulturen spelar en viktig roll i hur man ser på miljön, men företag kan relativt enkelt bryta sig loss från förlegade stereotyper.

Regeringens intresse för hållbarhet och landets kultur påverkar hur mycket företag kan och kommer att engagera sig i miljömässiga och sociala frågor. I vår analys kan det se ut som om företag i länder med historiskt starka hållbarhetsmeriter inte gör så stora förändringar i sina arbetsmetoder. I så fall beror det på att flexibelt arbete, förnybara material och energimedvetenhet redan finns inbäddade i dessa företags kultur.

Länder med lägre poäng i vårt index (Norden, Balkan) har sedan länge arbetat med dessa frågor medan andra, till exempel länder i Mellanöstern, relativt nyligen har börjat vidta åtgärder för att uppnå hållbarhetsmål. Det förklarar också varför Grekland får så höga poäng trots att landet ligger på 25:e plats i 2020’s Environmental Performance Index, jämfört med de nordiska länderna, som ligger på nummer ett respektive sju, åtta, nio och sjutton. Det är viktigt att komma ihåg att detta index är en ögonblicksbild av individers och företags attityder och åsikter. Det är inte en bild av den nationella ambitionen. Med det sagt är det intressant att se hur individer och företag tycks ha antagit en mindre rigid hållning i takt med att kollektiva framsteg har gett resultat. Det skulle kunna signalera en potentiellt minskad ansträngning.

 

Kommentar från Epson:

I de fall det finns en hållbarhetstradition och ett gott rykte, bör marknaderna se upp så att de inte slutar anstränga sig. I ett historiskt sett miljömässigt och socialt medvetet samhälle ansåg endast 25 % av de anställda att hållbarhet var viktigt, vilket kan jämföras med 48 % av grekerna. Grekland som nation kan stå inför löpande hållbarhetsutmaningarmen i landet finns en tydlig vilja till förändring.

Darren Phelps
VP, företagsförsäljning på Epson Europe

”Det finns några stora drivkrafter som påverkar elektroniksektorn. De kommer från regeringen och driver på frågor om hållbarhet. Leverantörer kommer att behöva ta fram plånboken för att säkerställa att de uppfyller regeringens krav och förändringarna kommer att få en dominoeffekt inom hela leveranskedjan.”

Susanne Baker,
associate director, klimat, miljö och hållbarhet på TECHUK

Medarbetare i länder med mycket goda hållbarhetsmeriter tenderar att ranka sin miljömässiga och social inverkan högt, jämfört med anställda i länder utan dessa meriter:

A horizontal bar chart showing Tyskland at 33% and Baltikum at 13%
Tyskland33%
Italien33%
Frankrike31%
Nederländerna31%
Spanien30%
Belgien29%
Norden29%
Mellanöstern28%
Storbritannien27%
Turkiet25%
Central-/Östeuropa18%
Grekland15%
Balkan15%
Baltikum14%

“Framtida investeringar från Europeiska Unionens sida måste också kopplas ihop med integrerade mål. Jag är glad att näringslivet satsar på hållbara lösningar, men kanske borde staten stödja och bidra till hållbarhetsmålen.”

Lina Sabaitienė
biträdande energiminister i Litauen
 

Förväntar sig att miljömässiga och sociala konsekvenser kommer att bli viktigare inom näringslivet efter COVID:

Störst andel anställda

 1. Mellanöstern (94%)
 2. Turkiet (90%)
 3. Grekland (79%)

Minst andel anställda

 1. Norden (47%)
 2. Balkan (41%)

Hållbarhet och kostnadseffektivitet går hand i hand med den utrustning som används när anställda arbetar hemifrån – den lokala kulturen påverkar de anställdas inställning:

Rankade högst

 1. Grekland (54%) Hållbarhet
 2. Tyskland (52%) Energieffektivitet
 3. Grekland (51%) Minimerar avfall

Rankade lägst

 1. Belgien (37%) Hållbarhet
 2. Belgien (31%) Energieffektivitet
 3. Turkiet (28%) Minimerar avfall

Miljömässiga och sociala hänsyn kommer att vara 100 % inbäddade i planerna för återgång till arbetsplatsen:

Mest troligt

 1. Mellanöstern (40%)
 2. Tyskland (37%)

Minst troligt

 1. Balkan (14%)
 2. Norden (17%)

Fler vill fortsätta arbeta på distans efter COVID:

Mest angelägna

 1. Nederländerna (37%)
 2. Spanien (35%)
 3. Belgien (34%)

Minst angelägna

 1. Balkan (24%)
 2. Mellanöstern (17%)
 3. Turkiet (22%)

Företag som är mest troliga att tillåta hybridarbete:

Nederländerna (24%), Spanien (22%), Belgien (21%)

...och den största klyftan i de anställdas/arbetsgivarnas förväntningar med avseende på hybridarbete:

Tyskland (-16%), Italien (-15%), Baltikum (-15%), Balkan (-15%)

 

3: Att möta kunders och medarbetares förväntningar

Medarbetare ser på hållbarhet både som något att vara stolt över och som en konkurrensfördel

Återgång till arbetsplatsen och återhämtningsplaner efter COVID är en viktig del av företagsagendan 2021. Baserat på policyer för bästa praxis för distansarbete anser dock inte de anställda att tillräckligt görs när det kommer till sociala och miljömässiga hänsyn.

Kommentar från Epson:

Medarbetarna engagerar sig mer i och stannar kvar längre på företag som har tydligt definierade och implementerade hållbarhetsmål. Dock råder det en föreställning om att det här innebär en merkostnad. Så behöver det inte vara. Genom att uppgradera tekniken kan företag drivas på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Darren Phelps
VP, företagsförsäljning på Epson Europe
 

“Huvudfokus kommer att ligga på att stabilisera företagens finanser och kassaflöde. Miljön och hållbarheten kommer inte att prioriteras förrän vi är tillbaka till hur det var före COVID.“ – Anonym respondent, Baltikum, millenial, specialist, &IT-teknik.

Det är uppenbart att återhämtningsprogrammen måste stödja företagets ekonomiska hälsa, de anställdas välbefinnande och hållbarhetsmålen samtidigt.

Hållbarhet ger konkurrensfördelar, vilket stärker varumärkets anseende. I en studie överträffade 90 % av hållbart marknadsförda produkter sina konventionella konkurrenter. Dessutom valde mer än 70 % av de anställda att arbeta på ett företag som har en stark miljöagenda.

75% vill att deras företag ska fokusera mer på miljömässiga och sociala hänsyn

Regionala skillnader i föreställningen om att hållbarhet påverkar affärsresultatet:

Starkast föreställning

 1. Grekland
 2. Mellanöstern

Svagast föreställning

 1. Norden
 2. Baltikum

Regionala skillnader i inställning till miljömässiga och sociala hänsyn:

Mest uppmärksamhet

 1. Turkiet
 2. Mellanöstern
 3. Grekland

Minst uppmärksamhet

 1. Norden
 2. Baltikum
 3. Belgien

Alla tror inte att företagen sätter hållbarheten i centrum när de fattar köpbeslut: ”Jag ser inga tendenser hos de större företagen att göra hållbarhet till sin främsta prioritering. Statistiken kanske är slående men det är inte det kunderna tittar på när de köper.”

Mark Moore,
VD på iDoc Services, Storbritannien

78% tror att starka hållbarhetsmeriter påverkar varumärkesuppfattning och resultat

 

Länder som anser att grön teknik bör användas för att förbättra hållbarheten inom sina företag:

A horizontal bar chart showing Turkiet at 73% and Norden at 33%
Turkiet73%
Mellanöstern62%
Grekland63%
Italien57%
Spanien55%
Tyskland43%
Frankrike48%
Storbritannien48%
Balkan45%
Nederländerna35%
Central-/Östeuropa45%
Belgien30%
Baltikum32%
Norden33%

“Tekniken gör kommunikationen mer dynamisk, tillhandahåller mer effektiva arbetsredskap och minskar avfallet. Den måste dock vara kopplad till varje företags kultur och värderingar. Det är ett medel, inte ett mål. Därför är det bara användbart om det bidrar till att teamen blir gladare, smidigare och mer målinriktade.“

Marisa Tendero,
VD Noabrands, Spanien

65% tror att hållbarhet kommer att spela en ännu större roll efter COVID

4: Arbetsgivaråtgärder

Nya arbetssätt ställer nya krav på arbetsgivarens infrastruktur

För att kunna utvecklas mot att bli ett hållbart företag måste man förändra kulturen. Företag kan fatta hållbara inköpsbeslut men det är bara en del av lösningen. Att agera hållbart innebär att man sammanför de tekniska framstegen med beteendeförändringar. Företagets ledarskap är av högsta vikt.

Enligt en studie från Harvard Business School förväntas cirka 16 % av alla anställda fortsätta arbeta på distans, långt efter hotet från pandemin är borta. Övergången till hybridarbete innebär att företagen måste ompröva sina infrastrukturbehov.

Beslutsfattare inom hela företaget måste samarbeta för att förstå den ökade roll som miljömässiga och sociala hänsyn spelar i deras val. Eftersom tekniken har möjliggjort så många förändringar är det inte förvånande att vår undersökning fann att det är beslutsfattare inom IT som främst leder utvecklingen.

 

Kommentar från Epson:

Det här är en utmaning på både kort och lång sikt. I pandemis omedelbara efterdyningar kommer företagen att överväga hur de ska utrusta sina modeller för hybridarbete. På lång sikt kommer den tekniska innovationen att hjälpa till att ge kraft till hybrid-arbetsstyrkan och driva både hållbarhet och effektivitet i framtiden.

Darren Phelps
VP, företagsförsäljning på Epson Europe

79% av beslutsfattare inom IT anser att miljömässiga och sociala hänsyn inom företagen ökar, och 75% av alla beslutsfattare inom företag ser en ökning.

Regionala skillnader i hur viktigt hållbarhet kommer att vara för affärsresultaten efter COVID-19:

Mest viktigt

 1. Mellanöstern
 2. Turkiet
 3. Grekland

Minst viktigt

 1. Baltikum
 2. Norden

Dock är arbetsgivare mindre än hälften så benägna som sina anställda att tro att miljövänlig teknik kommer att förbättra deras hållbarhet totalt sett.

41% respektive 83%

“Företagen ändrade sina arbetsflöden under pandemin och till stor del kommer de att finnas kvar i framtiden. Att arbeta hemifrån förändrar dokument- och kommunikationsflödet. Att hitta den bästa tekniken kan därför ses som både en möjlighet och en utmaning. Tekniken måste vara kompakt, energieffektiv, tillförlitlig, kräva färre förbrukningsartiklar för att slippa service, och inte generera avfall.”

Cristian Chelu,
CHR Electronics Brașov, Rumänien

Preferens för distansarbete

Anställda i Nederländerna, Spanien, Belgien och Tyskland har högst preferens för distansarbete.

Anställda i Mellanöstern, Central-/Västeuropa och Turkiet har lägst preferens för distansarbete.

 

Anställda som anser att deras arbetsgivare helt och hållet har integrerat hållbarhet i sina policyer för återgång till arbete och återhämtning:

A horizontal bar chart showing the Mellanöstern at 40% and Balkan at 14%
Mellanöstern40%
Tyskland37%
Turkiet34%
Italien33%
Storbritannien29%
Frankrike29%
Nederländerna25%
Spanien21%
Belgien21%
Baltikum21%
Central-/Östeuropa20%
Grekland17%
Norden17%
Balkan14%

Coronaviruset har uppmuntrat över 50% av beslutsfattarna att ägna mer uppmärksamhet åt miljömässiga och sociala hänsyn.

Regionala skillnader i hur hållbara mål prioriteras:

Högsta prioritet

 1. Tyskland
 2. Italien

Lägsta prioritet

 1. Cypern
 2. Baltikum
 3. Grekland
 

5: Teknikens roll

Att omfamna hållbarhet  behöver inte ha någon inverkan på driften.

Många företag tenderar att landa i stora idéer när de tillfrågas om hållbarhet: Solpaneler eller elparker till exempel. Lösningar som kan verka svåra eller nästan oöverkomliga och som kan vara mycket kostsamma. I verkligheten finns det många, mycket enklare hållbarhetsåtgärder som kan göra stor skillnad för ett företags miljömässiga – och ekonomiska – framgång.

Kommentar från Epson:

Genom en enkel övergång från laserskrivare till Epsons värmefria bläckstråleteknik skulle företag kunna spara tillräckligt med energi varje år för att driva 800 000 eldrivna bilar under ett års tid, sänka energikostnaderna med 152 miljoner euro och sänka koldioxidutsläppen med 410000 ton (som annars skulle kräva 19 miljoner träd per år för att absorberas). Utöver de miljömässiga fördelar som distansarbete medför i form av minskad pendlingstid och energiförbrukning, kan företagen fortsätta att göra hållbara val som förbättrar både deras koldioxidutsläpp och deras affärsresultat.

Darren Phelps
VP, företagsförsäljning på Epson Europe
 

En sådan åtgärd är att använda återvunnet material eller material som har en låg miljöpåverkan. Alternativt kan du välja en produkt som håller länge, som är energieffektiv och som producerar inget eller lite avfall. Till exempel kan belysningen utgöra 20–50 % av ett företags energikostnader. Genom att byta till LED-lampor och installera sensorer sparade ett företag 9 400 brittiska pund per år och minskade sina koldioxidutsläpp med 36 ton årligen.

Att uppmuntra de anställda till hållbara beteenden, såsom att bara skriva ut papper när det behövs, är viktigt. Men det är också viktigt att välja den teknik som bäst passar företagets behov. Skrivare utgör cirka 10 % av ett företags energiförbrukning så det är mycket viktigt att välja en skrivare som erbjuder både kvalitet och hållbarhet.

”Vi behöver titta på hur el och elektronik passar in i en cirkulär ekonomi. Vi måste ta oss bort från den gamla slit-och-släng-andan och sikta på att produkterna ska kunna användas så länge som möjligt, att de ska kunna repareras och underhållas, samt att de ska vara mer energieffektiva.”

Susanne Baker,
associate director, klimat, miljö och hållbarhet på TechUK

79% av IT-chefer ser att frågor som rör miljömässig och social påverkan kommer att få en större roll

Anekdotiska bevis från vår undersökning visar att många anställda fortfarande inte kan se hur tekniken kan förbättra deras miljöpåverkan

”Vi är ett företag som anordnar kvällskurser, så vi använder bara teknik i form av våra arbetsdatorer. Vi kan nog inte göra någon större skillnad.”

Norden,
babyboomer, marknadsföring, utbildning

16% av de anställda förväntar sig att erbjudas mer kontaktfri eller smart teknik på jobbet och 21% förväntar sig fler enheter per färre antal användare

 

I följande länder är det mest sannolikt att enhetsanvändningen kommer att förändras efter Covid:

A horizontal bar chart showing Turkiet at 91% and Norden at 30%
Mellanöstern91%
Spanien84%
Turkiet80%
Storbritannien76%
Italien74%
Frankrike70%
Belgien69%
Grekland68%
Nederländerna66%
Tyskland62%
Central-/Östeuropa49%
Balkan42%
Norden36%
Baltikum30%

Mest troligt att enhetsanvändningen kommer att förändras:

 1. IT- och telekommunikation
 2. professionella tjänster och företagstjänster
 3. bygg och konstruktion

Minst troligt att se förändringar i enhetsanvändning:

 1. Sjukvården
 2. den statliga & offentliga sektorn
 3. detalj- och logistikhandeln

Energieffektivitet, hållbarhet och minimalt avfall är de anställdas främsta hållbarhetsförväntningar.

Högst förväntningar:

 1. Grekland
 2. Tyskland

Lägst förväntningar:

 1. Balkan
 2. Belgien

”Folk får intrycket att användningen av hållbar teknik bara får en liten effekt, men om var och en av oss gjorde vad vi kunde, skulle effekten kunna bli stor.”

Cristian Popa, Expert Copy Service, Rumänien

6: Att återgå till arbetsplatsen

Säkerhet, effektivitet och hållbarhet kommer att en stor inverkan på hur framgångsrika våra framtida arbetsplatser kommer att bli

Det är ingen tvekan om att de anställda ser på sitt arbetsliv på ett annat sätt efter COVID. Efter att ha upptäckt förbättringar i livskvalitén, i hållbara beteenden och i balansen mellan arbete och privatliv, är de anställda måna om att få behålla dessa fördelar och förbättra dem ytterligare.

Av de många överväganden som arbetsgivare har inkluderat i återgående till arbetsplatsen och återhämtningsplaner verkar miljömässiga och sociala överväganden inte ha någon större plats på deras lista över prioriteringar.

Anställda är mer positiva till distansarbete än vad företagen som anställer dem är. Det skulle kunna leda till missnöje om de anställdas förväntningar inte uppfylls. De som har möjlighet att bibehålla modellen för distansarbete är också medvetna om behovet av ansvarsfull hantering av den teknik som används vid distansarbete. Det beror inte minst på att de anställda, trots skattelättnader och andra initiativ, betalar för sin egen energiförbrukning när de arbetar hemifrån.

 

Kommentar från Epson:

Personlig säkerhet står högt upp på de anställdas agenda och de kommer att leta efter smartare arbetsmönster och delad teknik som möjliggör ”beröringsfri” interaktion, till exempel fjärrutskrift, service från annan plats eller användning av kort som går att ”dra” för att slippa vidröra maskiner som används av flera personer.

Darren Phelps
VP, företagsförsäljning på Epson Europe

Arbetsgivare är marginellt mer övertygade om att de upprätthåller en hållbar agenda än vad de anställda är:

25% av de anställda anser att miljömässiga och sociala hänsyn är 100 % inbäddade i planerna för återgång till arbetet, jämfört med 29% av alla arbetsgivare

Anställda är mer än dubbelt så angelägna om att få fortsätta med distansarbetare än vad deras arbetsgivare är:

28% av de anställda
kontra
12% av arbetsgivarna

“Den hälsorisk som COVID innebär har påskyndat befintliga trender i vårt samhälle. Risken har också uppvisat möjligheten att gå mot en mer produktiv samt mer inkluderande och miljövänlig ekonomisk och social modell.“

Albert Carné,
hållbarhetschef på Banc Sabadell, Spanien
 

58% Mer än hälften (58 %) av de anställda  förväntar sig att all delad utrustning ska ses över när de återgår till arbetsplatsen

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Anställda som arbetar på distans vill bidra till hållbarheten:

70% anser att minst en av faktorerna hållbarhet, energieffektivitet och avfallsminskning är viktiga med avseende på den teknik som används vid arbete hemifrån.

 

7: Nyansskillnader med avseende på generations- och affärsmognad

Yngre anställda och yngre kunder kommer att vara de dominanta rösterna inom det närmaste årtiondet

Åldern har stor inverkan på hur företagen bemöter hållbarhetsaspekten men, som vår undersökning visar, handlar det inte enbart om den svarandes ålder. ”Äldre” brukar uppvisa större motstånd mot miljömässiga och sociala hänsyn, medan ”yngre” burkar vara mer lyhörda.

Kommentar från Epson:

Den äldre befolkningen bör inte avskrivas som ”ointresserad av hållbarhetsfrågor”. Trots ambivalens vad gäller miljömässiga och sociala hänsyn, värderade både äldre anställda och mer utvecklade företag hållbarhet, energieffektivitet och avfallsminskning i hög grad.

Darren Phelps
VP, Business Sales på Epson Europe
 

”När nu fler millennials driver företag och agerar beslutsfattare inom företag har hållbarhet börjat tas på stort allvar”, säger Mark Williams, hållbarhets- och företagschef på BlueLeaf i Storbritannien.

Både mer etablerade företag (10+ år) och babyboomers (54+ år) var minst benägna att lägga vikt vid miljömässiga och sociala hänsyn, medan generation Z (under 22 år), millennials (22–37 år) och startups rankade dessa hänsyn som deras högsta prioritering. Det här är viktigt eftersom dessa värderingar även reflekterar de yngre konsumenternas värderingar.

“Fler och fler av våra kunder, i synnerhet ungdomar, värdesätter det faktum att ett företag har ett syfte bortom ren ekonomisk vinst.“ Jelena Valderrábano, chef för etik och hållbarhet på Telefónica i Spanien

Generation Z är mer benägna att säga att miljömässiga och sociala hänsyn kommer att bli allt viktigare efter Covid:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Generation Z (under 22)76%
millenial (23-37)71%
generation X (38-63)61%
babyboomer (63+)55%

Slutsats

Coronaviruspandemin har påskyndat förändringar i beteenden och förväntningar hos både företag och kunder. Under huvudfasen av utbrottet låg företagens fokus av naturliga skäl på de ekonomiska påfrestningar som utbrottet hade orsakat. Men i och med att länder började titta framåt, började miljömässiga och sociala frågor få en allt större plats.

I vår undersökning har vi kunnat se att anställda från i stort sett alla tillfrågade länder har ett stort intresse av att se sina företag fokusera på initiativ som prioriterar deras personliga välbefinnande vid återgången till arbetsplatsen. De vill också se att företagen skapar strukturer som är tillåtande för den förändrade synen på balans mellan arbete och privatliv, samt att de gör detta på ett sätt som bevarar och till och med förbättrar miljön som helhet.

Det är av högsta vikt att företagsledare och beslutsfattare ser dessa förändringar som en möjlighet att förbättra sitt företags erbjudande och varumärkesuppfattning. Kostnadseffektiva lösningar kommer gynna företaget finansiellt och samtidigt ha en positiv inverkan på miljömässiga och sociala hänsyn. Hållbarhet är en företagskritisk resurs, och det är dags att agera nu.

Rekommendationer från Epson Sustainable Working Environment Index 2021

 • Påskynda övergången till smart teknik för främja sociala distans och produktivitet.
 • Använd fjärrdiagnostikteknik för att minska risken för utrustningsfel, driftavbrott, servicekostnader och fysiska möten
 • Använd samarbetsinriktad teknik för att låta team interagera på distans utan att duplicera resurser, samt för att möjliggöra ett mer effektivt hybridarbete
 • Välj teknik som tillgodoser en ”cirkulär” hållbarhetsstrategi som omfattar tillverkning, energiförbrukning och robusthet (dvs. hållbarhet) och som genererar minimal med avfall.

Hämta PDF

 

”När krisen var som värst var vi tvungna att omorientera, och då låg social och finansiell stabilitet högst på listan. Men nu står grön återhämtning på agendan. Den är tillbaka och jag tror att det litauiska företagssamhället är mer medvetet och öppet och i samklang med samhället än vad man skulle kunna tro.”

Karolina Semionovaitė,
hållbarhetschef på Swedbank, Litauen

Kontakta oss idag

Fyll i uppgifterna nedan om du vill att en Epson-representant kontaktar dig med mer information om programmet.

HAR DU NÅGRA ANDRA KRAV?
Fält som har markerats med en asterisk (*) är obligatoriska